Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

EURO PRIESKUM Tlačová správa k 31.12.2008


 • Spracovane dáta 12. 2008  [xls, 3,51 MB]  stiahni
 • EURO MONITORING Tlačová správa z 31.12.2009  [DOC, 0,27 MB]  stiahni


 • EURO – PRIESKUM

  „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri prechode na euro“

   

                    Tlačová správa

        k projektu spotrebiteľského monitoringu cien k 31.12. 2008

   

  V mesiaci júli 2008 zahájilo Združenie slovenských spotrebiteľov v spolupráci so siedmimi občianskymi spotrebiteľskými organizáciami: s Regionálnym združením spotrebiteľov Regionspot N. Zámky,  ZSS-Klubom združenia spotrebiteľov regiónu Zvolen, ZSS-Ochrana spotrebiteľa Oravy,  ZSS-Združením spotrebiteľov Považia a západného Slovenska, ZSS – SOZOS – Košice, Asociáciou spotrebiteľov Slovenska a Slovenským združením ochrany práv pacientov a spotrebiteľov, ďalej so Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri prechode na euro“ - EURO – PRIESKUM.

   

  Na základe konzultácií so zástupcami MH SR, NBS a ŠÚ SR, priebežných správ a ďalších poznatkov – vrátane podnetov zo správy EK a MH SR, anketárov a spotrebiteľov z regiónov - koordinačná pracovná skupina projektu po schválení vedením ZSS, uskutočnila plynulú obmenu ďalších 3 % monitorovaných obchodov a prevádzkarní služieb a oproti východiskovej základnej vzorke došlo už spolu k obmene 29 % predajní a prevádzok. Celkove bolo k 31.12.2008 monitorovaných 715 maloobchodných predajní a prevádzok služieb a v kvalitatívnych sondách 330 predajní potravinárskeho tovaru a 294 spotrebiteľských domácností k rodinným výdavkom za vybrané služby.

   

  V decembri sa realizovali plánované 2 monitoringy. V poradí 11. monitoring sa uskutočnil 9. – 10.12.2008 v 36 okresoch a 71 monitorovacích miestach, pričom bol uskutočnený záznam cien v 321 predajniach potravinárskeho tovaru, v 109 predajniach spotrebného tovaru a 114 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb – spolu v 544 obchodných zariadeniach. V 12 obchodných zariadeniach (2,2 % sledovaných zariadení) odmietli poverení pracovníci spolu 9 anketárom overiť záznam cien.

   

  Ďalší 12. monitoring sa uskutočnil 20. - 22.12.2008 v 36 okresoch a 70 monitorovacích miestach, pričom bol uskutočnený záznam cien v 319 predajniach potravinárskeho tovaru, v 108 predajniach spotrebného tovaru a 114 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb – spolu v 541 obchodných zariadeniach. V 11 obchodných zariadeniach (2,03 % sledovaných zariadení) odmietli poverení pracovníci spolu 9 anketárom overiť záznam cien.

   

     Prehľad monitorovaných predajní a prevádzok

   

         Tovarové skupiny, služby

   

  Monitoring

  Potraviny

  obuv/textil

  ubyt/strav

  SPOLU

  200807/1

  225

  104

  96

  425

  200807/2

  258

  117

  109

  484

  200808/1

  227

  101

  104

  432

  200808/2

  296

  103

  104

  503

  200809/1

  298

  112

  109

  519

  200809/2

  302

  114

  111

  527

  200810/1

  302

  106

  107

  515

  200810/2

  311

  107

  110

  528

  200811/1

  306

  104

  110

  520

  200811/2

  316

  105

  112

  533

  200812/1

  321

  109

  114

  544

  200812/2

  319

  108

  114

  541

   

  Podiel predajní potravín na celkovom počte monitorovaných prevádzok sa stabilizoval na 60 % skúmaného súboru. V mesiaci december bol dosiahnutý aj najvyšší počet monitorovaných obchodov a prevádzkarní služieb.

  Pri zázname cien v priebehu prvého a druhého novembrového monitoringu zistili anketári celkom 698 nedostatkov predovšetkým v nedostatočne označovanom tovare (323) , absencii jednotkových cien (132), zníženej čitateľnosti dopisovaných EURO cien (120) a v niektorých malých prevádzkach hlavne na vidieku chýbali konvergentné tabuľky cenových hodnôt (123). Toto zastúpenie znázorňuje Graf 1. Z tohto počtu bolo ešte za prítomnosti anketárov odstránených 313 nedostatkov.

   

  K doteraz získaným údajom môžeme uviesť tieto zachytené tendencie (s vedomím skutočnosti, že vyhodnocovaním tendencií sú poverené iné organizácie):

   

  Ø  Na rozdiel od konštatovania v predchádzajúcich správach, že cenový nárast niektorých sledovaných položiek potravinárskeho tovaru sa „pribrzdil“ – dokonca aj zastavil (vzhľadom k vývoju v 1. polroku 2008): múka, chlieb, mlieko, syry, jedlý olej, ap. – došlo v decembri k pohybu niektorých cien sledovaných produktov (čiastočne aj v dôsledku predvianočných akcií).

   

  Duálne zobrazovanie, kde sme pri monitoringu zaznamenávali, že dochádzalo k postupnému rozširovaniu výskytu – kedy podiel takto označeného tovaru predstavoval ešte v septembri necelých 80 % monitorovaných prevádzok, v súčasnosti až na nepatrné výnimky (predovšetkým v niektorých obciach okresov východného Slovenska) je takmer 100 %. 

   

  V reštauračných službách zaznamenávajú anketári naďalej rast cien, aj keď jeho tempo už asi kulminovalo na prelomu októbra a novembra. Veľké cenové odchýlky od republikového priemeru dostatočne presvedčivo naznačujú neodôvodnené zvyšovanie, aj keď nie je preukázateľné, že by súviselo s prechodom na EURO. Preto okrem priameho oslovovania nekorektných podnikateľov  - aktivisti našich regionálnych centier upozorňujú spotrebiteľov v miestnych prostriedkoch masovej komunikácie (rozhlasových a televíznych reláciách, miestnej tlači ap.) na prevádzky, kde sú služby cenove nákladnejšie, ale ich kvalita týmto cenám neodpovedá.

  K ohlasom na zverejnený spotrebiteľský pranier, ktorý bol mediálne široko pertraktovaný, by sme radi poznamenali, že súhrnne bola prezentácia hodnotená pozitívne a u prevažnej časti občianskej verejnosti sa oživilo presvedčenie, že ochrana spotrebiteľov nie je iba vhodnou témou pre politickú prezentáciu.

   

  Za osobitné ohodnotenie našich aktivít považuje ZSS prijatie u predsedu vlády SR, a jeho pozitívne hodnotenie záslužnej činnosti občianskych spotrebiteľských organizácií, ako aj mediálny ohlas, ktorý tak významne posunul ochranu spotrebiteľa medzi spoločenské priority.

   

  Ďalšie prípady neodôvodnene zvýšených cien sa prešetrujú, komunikuje sa s jednotlivými podnikateľmi, aby ich prípadné zaradenie na tzv. čiernu listinu bolo korektné a odôvodnené.

   

  V týždňoch od 8.12. do 13.12.2008 a od 15.12. do 20.12.2008 boli vykonané ďalšie 2 kvalitatívne sondy:

  –      potraviny (mliečne a mäsové výrobky) – 32 položiek v 330 predajniach, ktoré nie sú totožné s monitorovanými.

  –      v poradí 5. kvalitatívna sonda – Služby a tovary pre osobnú starostlivosť  – v spolu v 294 spotrebiteľských domácnostiach k rodinným výdavkom za vybrané služby – 15 položiek.

  Získané výstupy budú osobitne vyhodnotené v budúcej priebežnej správe.

   

  Podrobnejšie výstupy z monitoringu nájdete na www.pravaspotrebitela.sk  a  www.zss.sk .

   

  Správu spracoval: Josef Lounek, I. podpredseda Rady ZSS a koordinátor projektu EURO-prieskum

  V Bratislave 15.1.2009

   

   

  Poznámka: kompletnú správu spolu s grafmi a tabuľkami si možete stiahnut v priloženom súbore.  Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou