Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

EURO PRIESKUM Tlačová správa k 28.02.2009


 • Súbor 1  [DOC, 0,17 MB]  stiahni
 • Súbor 2  [doc, 30 kB]  stiahni


 • V mesiaci júli 2008 zahájilo Združenie slovenských spotrebiteľov v spolupráci so siedmimi občianskymi spotrebiteľskými organizáciami: s Regionálnym združením spotrebiteľov Regionspot N. Zámky,  ZSS-Klubom združenia spotrebiteľov regiónu Zvolen, ZSS-Ochrana spotrebiteľa Oravy,  ZSS-Združením spotrebiteľov Považia a západného Slovenska, ZSS – SOZOS – Košice, Asociáciou spotrebiteľov Slovenska a Slovenským združením ochrany práv pacientov a spotrebiteľov, ďalej so Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri prechode na euro“ - EURO – PRIESKUM.

   

  Koordinačná pracovná skupina projektu po schválení vedením ZSS, uskutočnila plynulú obmenu u ďalších 3 % monitorovaných obchodov a prevádzkarní služieb. Oproti východiskovej základnej vzorke došlo už spolu k obmene 33 % predajní a prevádzok. Celkove bolo k 28.2.2009 monitorovaných 748 maloobchodných predajní a prevádzok služieb a v kvalitatívnych sondách 350 predajní potravinárskeho tovaru a 294 spotrebiteľských domácností k rodinným výdavkom za vybrané služby.

   

  Vo februári 2009 sa realizovali plánované 2 monitoringy. V poradí 3. monitoring sa uskutočnil 9. – 11.2.2009 v 36 okresoch a 64 monitorovacích miestach, pričom bol uskutočnený záznam cien v 320 predajniach potravinárskeho tovaru, v 105 predajniach spotrebného tovaru a 118 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb – spolu v 543 obchodných zariadeniach. V 13 obchodných zariadeniach (2,39 % sledovaných zariadení) odmietli poverení pracovníci spolu 11 anketárom overiť záznam cien.

   

  Ďalší 4. monitoring sa uskutočnil 23. - 25.2.2009 v 35 okresoch a 65 monitorovacích miestach, pričom bol uskutočnený záznam cien v 325 predajniach potravinárskeho tovaru, v 107 predajniach spotrebného tovaru a 120 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb – spolu v 552 obchodných zariadeniach. V 11 obchodných zariadeniach (2,0 % sledovaných zariadení) odmietli poverení pracovníci spolu 9 anketárom overiť záznam cien.

   

  Podiel predajní potravín na celkovom počte monitorovaných prevádzok sa dlhodobo stabilizoval na 60 % skúmaného súboru. V mesiaci február bol dosiahnutý aj najvyšší počet monitorovaných obchodov a prevádzkarní služieb.

  Pri zázname cien v priebehu prvého a druhého februárového monitoringu zistili anketári celkom 592 nedostatkov predovšetkým v nedostatočne označovanom tovare (301) , absencii jednotkových cien (137), zníženej čitateľnosti dopisovaných EURO a Sk cien (134) a v niektorých malých prevádzkach na vidieku stále chýbali konvergentné tabuľky cenových hodnôt (20). Toto zastúpenie znázorňuje Graf 1. Z tohto počtu bolo ešte za prítomnosti anketárov odstránených 215 nedostatkov.

  Duálne zobrazovanie, ktoré sme pri monitoringu taktiež zaznamenávali, bol na prelome roka takmer 100 %, ale  v súčasnosti opäť  sa jej absencia začína zvyšovať – chýba kontrolná cena v Sk (predovšetkým v niektorých menších mestách a obciach okresov stredného a východného Slovenska).

   

  V reštauračných službách zaznamenávajú anketári naďalej rast cien, aj keď k ich kulminácii došlo v poslednom štvrťroku 2008. Veľké cenové odchýlky od republikového priemeru dostatočne presvedčivo naznačujú neodôvodnené zvyšovanie, aj keď nie je preukázateľné, že súvisí iba s prechodom na EURO. Preto okrem priameho oslovovania nekorektných podnikateľov  - aktivisti našich regionálnych centier upozorňujú spotrebiteľov v miestnych prostriedkoch masovej komunikácie (rozhlasových a televíznych reláciách, miestnej tlači ap.) na prevádzky a druhy služieb, ktoré sú cenove nadpriemerne nákladne.

   

  Na základe doteraz zistených údajov o cenách a ich vývoji a porovnaním s kritériami na zaradenie kandidátov na spotrebiteľský pranier - tzv. čiernu listinu – bolo ku dňu 16.2.2009 zaradených na verejný zoznam ďalšie 4 podnikateľské subjekty – z toho 1 maloobchodná potravinová predajňa,  1 operátor mobilných služieb a 2 dopravné spoločnosti – viď tab.   : (prosím včleniť prílohu –Pranier –febr.)

   

  Zvýšený ohlas na ďalší spotrebiteľský pranier, ktorý bol mediálne pertraktovaný, vyvolal rozdielne stanoviská a prístupy, ale súhrnne bol pozitívne prijatý a u prevažnej časti občianskej verejnosti oživil presvedčenie, že ochrana spotrebiteľov nie je iba vhodnou politickou témou čo viedlo k tomu, že sa ďalej zvýšil počet podnetov spotrebiteľov na preverenie vývoja cien u rozsiahleho vejára služieb.

   

  V tejto súvislosti by sme radi uviedli dva prípady, na ktoré by mala upriamiť pozornosť Cenová rada:

  1.     Bezdôvodné zvýšenie cien prímestskej dopravy vo väčšine vyšších územných celkoch – viď cenové výmery, uverejnené vo Finančný spravodajca MF SR. Zvlášť neprimerané zvýšenie je vo vzdialenostiach do 20 km.

  2.     Časová viazanosť čerpania pripísanej sumy pri obnove kreditov u všetkých mobilných operátorov, ktorá pri nečerpaní „prepadá“ v prospech operátorov, čo považujeme za okrádanie spotrebiteľov – v niektorých krajinách EÚ – to súdy kvalifikujú ako trestný čin!!

   

  Ďalšie prípady neodôvodnene zvýšených cien sa prešetrujú, komunikuje sa s jednotlivými podnikateľmi, aby ich prípadné zaradenie na tzv. čiernu listinu bolo korektné a odôvodnené.

   

  V týždňi od 23.2. do 28.2.2009 bola vykonaná ďalšia kvalitatívna sonda:

  –      potraviny (mliečne a mäsové výrobky) – 32 položiek v 340 predajniach, ktoré z časti nie sú totožné s monitorovanými.

   

   

  Podrobnejšie výstupy z monitoringu nájdete na www.pravaspotrebitela.sk  a  www.zss.sk .

   

  Správu spracoval: Josef Lounek, I. podpredseda Rady ZSS a koordinátor projektu EURO-prieskum

   

  V Bratislave 6.3.2009

   

  Poznámka: Kompletnú správu spolu s grafmi si možete stiahnuť v priloženom súbore.  Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou