Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

EURO PRIESKUM Tlačová správa k 31.03.2009


 • Súbor 1  [DOC, 0,17 MB]  stiahni
 • Súbor 2  [doc, 32 kB]  stiahni


 • V mesiaci júli 2008 zahájilo Združenie slovenských spotrebiteľov v spolupráci so siedmimi občianskymi spotrebiteľskými organizáciami: s Regionálnym združením spotrebiteľov Regionspot N. Zámky,  ZSS-Klubom združenia spotrebiteľov regiónu Zvolen, ZSS-Ochrana spotrebiteľa Oravy,  ZSS-Združením spotrebiteľov Považia a západného Slovenska, ZSS – SOZOS – Košice, Asociáciou spotrebiteľov Slovenska a Slovenským združením ochrany práv pacientov a spotrebiteľov, ďalej so Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri prechode na euro“ - EURO – PRIESKUM. Na základe obhájenia projektu pokračuje ZSS v tomto prieskume v redukovanej podobe  aj v roku 2009.

   

  Koordinačná pracovná skupina projektu po schválení vedením ZSS, uskutočnila plynulú obmenu u ďalších 2 % monitorovaných obchodov a prevádzkarní služieb. Oproti východiskovej základnej vzorke došlo už spolu k obmene 35 % predajní a prevádzok. Celkove bolo k 31.3.2009 monitorovaných 752 maloobchodných predajní a prevádzok služieb a v kvalitatívnych sondách 350 predajní potravinárskeho tovaru a 294 spotrebiteľských domácností k rodinným výdavkom za vybrané služby.

   

  V marci 2009 sa realizoval iba 1 z plánovaných 2 monitoringov, čo súviselo s nejasnostmi okolo dodatočných podmienok pripravovanej zmluvy o pridelení dotácie na krytie výdavkov monitoringov cien tovarov v roku 2009. V poradí 5. monitoring sa uskutočnil 19. – 21.3.2009 v 33 okresoch a 55 monitorovacích miestach, pričom bol uskutočnený záznam cien v 275 predajniach potravinárskeho tovaru, v 101 predajniach spotrebného tovaru a 107 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb – spolu v 483 obchodných zariadeniach. V 8 obchodných zariadeniach (1,66 % sledovaných zariadení) odmietli poverení pracovníci spolu 6 anketárom overiť záznam cien.

   

     Prehľad monitorovaných predajní a prevádzok

   

         Tovarové skupiny, služby

   

  Monitoring

  Potraviny

  obuv/textil

  ubyt/strav

  SPOLU

  200902/1

  320

  105

  118

  543

  200902/2

  325

  107

  120

  552

  200903/1

  275

  101

  107

  483

   

  Podiel predajní potravín na celkovom počte monitorovaných prevádzok tvorí 57 % skúmaného súboru. V mesiaci marec došlo k zníženiu počtu monitorovaných obchodov a prevádzkarní služieb, aby boli zachované ciele prieskumu pri redukovaných nákladoch.

  Pri zázname cien v priebehu marcového monitoringu zistili anketári celkom 421 nedostatkov predovšetkým v nedostatočne označovanom tovare (230) , absencii jednotkových cien (76), zníženej čitateľnosti dopisovaných EURO a Sk cien (106) a v niekoľkých malých prevádzkach na vidieku stále chýbali konvergentné tabuľky cenových hodnôt (9). Toto zastúpenie znázorňuje Graf 1. Z tohto počtu bolo ešte za prítomnosti anketárov odstránených 185 nedostatkov.

  Duálne zobrazovanie, ktoré sme pri monitoringu zaznamenávali, bolo na prelome roka takmer 100 %, v súčasnosti sa jeho absencia zvyšuje – chýba kontrolná cena v Sk (predovšetkým v niektorých menších mestách a obciach okresov stredného a východného Slovenska).

   

  V reštauračných službách zaznamenávajú anketári naďalej rast cien, ktoré ale vo všeobecnosti nedosahuje výraznejšie odchýlky od štatistík dekádneho zisťovania ŠÚ SR. Zisťené cenové odchýlky od republikového priemeru naznačujú neodôvodnené zvyšovanie, aj keď nie je preukázateľné, že súvisí iba s prechodom na EURO. Preto okrem priameho oslovovania nekorektných podnikateľov  - aktivisti našich regionálnych centier informujú o cenovom vývoji a upozorňujú spotrebiteľov v miestnych prostriedkoch masovej komunikácie (rozhlasových a televíznych reláciách, miestnej tlači ap.) na prevádzky a druhy služieb, ktoré sú cenove nadpriemerne nákladne.

   

  Na základe doteraz zistených údajov o cenách a ich vývoji a porovnaním s kritériami na zaradenie kandidátov na spotrebiteľský pranier - tzv. čiernu listinu – nedošlo v priebehu marca k zaradeniu ďalších podnikateľských subjektov, čo znamená, na verejnom zozname z februára 2009 zostávajú 4 podnikateľské subjekty – z toho 1 maloobchodná potravinová predajňa,  1 operátor mobilných služieb a 2 dopravné spoločnosti.

   

  Trvajúci zvýšený ohlas na spotrebiteľský pranier, ktorý je ďalej mediálne pertraktovaný, vyvoláva dodnes rozdielne stanoviská a prístupy, ale súhrnne je pozitívne prijatý a u prevažnej časti občianskej verejnosti oživil presvedčenie, že ochrana spotrebiteľov nie je iba vhodnou politickou témou čo viedlo k tomu, že sa ďalej zvýšil počet podnetov spotrebiteľov na preverenie vývoja cien u rozsiahleho vejára služieb. Toto zistenie musíme bezo zmeny konštatovať aj keď dve malopočetné spotrebiteľské organizácie, ktoré neparticipujú na EURO-prieskume sa verejne dištancovali od nami používanej kritickej informačnej formy pre spotrebiteľskú verejnosť.

   

  Pre ďalšie obdobie rozhodla Rada ZSS na základe návrhu Koordinačnej pracovnej skupiny projektu o odčlenení Spotrebiteľského praniera, ktorý bude naďalej prezentovať zistené a vyhodnotené kritické spotrebiteľské informácie z prieskumu a z podnetov spotrebiteľov iba na webovej stránke ZSS. Čierna listina podnikateľských subjektov, u ktorých bude dostatočne presvedčivo zistené neodôvodnené zvyšovanie,  súvisiace s prechodom na EURO bude uvádzaná iba na www.pravaspotrebitela.sk.

   

  Ďalšie prípady neodôvodnene zvýšených cien sa prešetrujú, komunikuje sa s jednotlivými podnikateľmi, aby ich prípadné zaradenie na tzv. čiernu listinu bolo korektné a odôvodnené. Súbežne poskytujeme tieto informácie Zväzu obchodu a CR, Republikovej únii zamestnávateľov, Potravinárskej komore Slovenska a Jednote COOP, aby sme predišli ďalším rozporným hodnoteniam ich členov.

   

  Podrobnejšie výstupy z monitoringu nájdete na www.pravaspotrebitela.sk  a  www.zss.sk .

   

  Správu spracoval: Josef Lounek, I. podpredseda Rady ZSS a koordinátor projektu EURO-prieskum

   

  V Bratislave 14.4.2009

   

  Poznámka: Kompletnú správu s grafmi si možete stiahnuť v priloženom súbore.  Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou