Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

EURO PRIESKUM Tlačová správa k 30.04.2009


 • Súbor 1  [DOC, 0,24 MB]  stiahni
 • Súbor 2  [doc, 94 kB]  stiahni


 • V mesiaci júli 2008 zahájilo Združenie slovenských spotrebiteľov v spolupráci so siedmimi občianskymi spotrebiteľskými organizáciami: s Regionálnym združením spotrebiteľov Regionspot N. Zámky,  ZSS-Klubom združenia spotrebiteľov regiónu Zvolen, ZSS-Ochrana spotrebiteľa Oravy,  ZSS-Združením spotrebiteľov Považia a západného Slovenska, ZSS – SOZOS – Košice, Asociáciou spotrebiteľov Slovenska a Slovenským združením ochrany práv pacientov a spotrebiteľov, ďalej so Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri prechode na euro“ - EURO – PRIESKUM. Na základe obhájenia projektu pokračuje ZSS v tomto prieskume v redukovanej podobe  aj v roku 2009.

   

  V apríli 2009 sa realizovali 2 plánované monitoringy. V poradí 6. monitoring sa uskutočnil 1. – 3.4. 2009 v 34 okresoch a 57 monitorovacích miestach, pričom bol uskutočnený záznam cien v 281 predajniach potravinárskeho tovaru, v 102 predajniach spotrebného tovaru a 105 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb – spolu v 488 obchodných zariadeniach. V 10 obchodných zariadeniach (2,05 % sledovaných zariadení) odmietli poverení pracovníci spolu 7 anketárom overiť záznam cien.

  7. monitoring sa uskutočnil 15. – 17.4. 2009 v 34 okresoch a 56 monitorovacích miestach, pričom bol uskutočnený záznam cien v 280 predajniach potravinárskeho tovaru, v 100 predajniach spotrebného tovaru a 111 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb – spolu v 491 obchodných zariadeniach. V 9 obchodných zariadeniach (1,83 % sledovaných zariadení) odmietli poverení pracovníci spolu 7 anketárom overiť záznam cien.

   

     Prehľad monitorovaných predajní a prevádzok

   

         Tovarové skupiny, služby

   

  Monitoring

  Potraviny

  obuv/textil

  ubyt/strav

  SPOLU

  200903/1

  275

  101

  107

  483

  200904/1

  281

  102

  105

  488

  200904/2

  280

  100

  111

  491

   

  Podiel predajní potravín na celkovom počte monitorovaných prevádzok tvorí 57 % skúmaného súboru. Od  marca došlo k zníženiu počtu monitorovaných obchodov a prevádzkarní služieb, aby boli zachované ciele prieskumu pri redukovaných nákladoch.

  Pri zázname cien v priebehu marcového monitoringu zistili anketári celkom 403 nedostatkov predovšetkým v nedostatočne označovanom tovare (228) , absencii jednotkových cien (81), zníženej čitateľnosti dopisovaných EURO a Sk cien (94). Toto zastúpenie znázorňuje Graf 1. Z tohto počtu bolo ešte za prítomnosti anketárov odstránených 201 nedostatkov.

  Ceny spotrebného tovaru – vo všetkých sledovaných položkách sú dlhodobo stabilizované a takmer konštantné, nevýhodou je ich veľké cenové rozpätie.

   

  Duálne zobrazovanie, ktoré sme pri monitoringu zaznamenávali, bolo na prelome roka takmer 100 %, v súčasnosti sa jeho absencia zvyšuje – chýba kontrolná cena v Sk (predovšetkým v niektorých menších mestách a obciach okresov stredného a východného Slovenska). Anketári sa bežne stretávajú s dotazmi od personálu predajní a prevádzok, prečo hľadajú ešte duálne zobrazovanie – ktoré považujú za zbytočné (pričom sa podivujú, že je povinné do 31.12.2009).

   

  V reštauračných službách zaznamenávajú anketári naďalej rast cien – predovšetkým u menu, ktoré ale vo všeobecnosti nedosahuje výraznejšie odchýlky od štatistík dekádneho zisťovania ŠÚ SR. Zistené cenové odchýlky od republikového priemeru naznačujú neodôvodnené zvyšovanie, aj keď nie je preukázateľné, že súvisí iba s prechodom na EURO. Preto okrem priameho oslovovania nekorektných podnikateľov  - aktivisti našich regionálnych centier informujú o cenovom vývoji a upozorňujú spotrebiteľov na prevádzky a druhy služieb, ktoré sú cenove nadpriemerne nákladne - v miestnych prostriedkoch masovej komunikácie (rozhlasových a televíznych reláciách, miestnej tlači ap.).

   

  Na základe doteraz zistených údajov o cenách a ich vývoji a porovnaním s kritériami na zaradenie kandidátov na spotrebiteľský pranier - tzv. čiernu listinu – nedošlo v priebehu apríla k zaradeniu ďalších podnikateľských subjektov, čo znamená, na verejnom zozname z februára 2009 zostávajú 4 podnikateľské subjekty – z toho 1 maloobchodná potravinová predajňa,  1 operátor mobilných služieb a 2 dopravné spoločnosti.

   

  Ohlas na spotrebiteľský pranier, mediálne pertraktovaný (ktorý v hodnotenom mesiaci opadol), vyvoláva dodnes rozdielne stanoviská a prístupy, ale súhrnne je pozitívne prijatý a u prevažnej časti občianskej verejnosti oživil presvedčenie, že ochrana spotrebiteľov nie je iba vhodnou politickou témou čo viedlo k tomu, že sa ďalej zvýšil počet podnetov spotrebiteľov na preverenie vývoja cien u rozsiahleho vejára služieb. Toto zistenie musíme bezo zmeny konštatovať aj keď dve málopočetné spotrebiteľské organizácie, ktoré neparticipujú na EURO-prieskume sa verejne dištancovali od nami používanej kritickej informačnej formy pre spotrebiteľskú verejnosť.

  S touto skutočnosťou kontrastuje písomné ocenenie predstaviteľov EK v ktorom vyzdvihujú náš výskumný projekt, spôsob prenosu spotrebiteľských informácií v súvislosti s prechodom na Euro a použitú metodiku monitoringu vrátane moderného spôsobu spracovanie a vyhodnocovania, na ktoré nadviazali ďalšie kontakty vrátane predstaviteľov EUROSTATU, ktorí si vyžiadali súhlas na využitie niektorých nami overených postupov a ich zaradenie do nimi používaných štatistických metód.

   

  Pre ďalšie obdobie rozhodla Rada ZSS na základe návrhu Koordinačnej pracovnej skupiny projektu o odčlenení Spotrebiteľského praniera, ktorý bude naďalej prezentovať zistené a vyhodnotené kritické informácie iba na webovej stránke ZSS. Čierna listina podnikateľských subjektov, u ktorých bude dostatočne presvedčivo zistené neodôvodnené zvyšovanie,  súvisiace s prechodom na EURO bude uvádzaná iba na www.pravaspotrebitela.sk.

   

  Ďalšie prípady neodôvodnene zvýšených cien sa prešetrujú, komunikuje sa s jednotlivými podnikateľmi, aby ich prípadné zaradenie na tzv. čiernu listinu bolo korektné a odôvodnené. Súbežne poskytujeme tieto informácie Zväzu obchodu a CR, Republikovej únii zamestnávateľov, Potravinárskej komore Slovenska a Jednote COOP, aby sme predišli ďalším rozporným hodnoteniam ich členov.

   

  Kvalitatívne sondy

   

  Chceli by sme uviesť aj niekoľko poznámok z analýzy časových radov kvalitatívnych sond, ktoré boli realizované opakovane u podstatnej časti poskytovaných služieb obyvateľstvu v období október 2008 až marec 2009:

   

  1. Údržba, oprava a požičiavanie odevov a obuvi

  Ø  V priemeru sa súhrnne zvýšili ceny v tejto skupine služieb o 20 % (opravy o cca 17 %, požičovne o 20 – 25 %)

  2. Služby používané pri pravidelnej údržbe a opravách bytov

  Ø  V celej škále sledovaných položiek sa ceny služieb zvýšili minimálne o 20 % a ceny užitých materiálov o 25 – 35 %

  Ø  Odvoz, likvidácia odpadu a sanitárne služby -  ceny vzrástli o 18 %

  3. ELEKTRINA, PLYN A INÉ PALIVÁ

  Ø  Elektrina – podľa spotreby bytovej domácnosti a tarifov nárast o 12 – 45 %

  Ø                 -   u osvetlení spoločných priestorov od 30 – 80 %

  Ø  Plyn – nárast v priemeru o 12 – 20 %

  Ø  TÚV – o viac ako 20 %

  Ø  Vodné a stočné – podľa lokality o 15 – 40 %

  4. Údržba a opravy prostriedkov osobnej dopravy

  Ø  Nárast o 25 %

  5. Dopravné služby

  Ø  Mestská hromadná doprava – podľa lokality  o 15 – 40 %, ďalšie výdavky sú spôsobené obmedzením doteraz poskytovaných zľav

  Ø  Osobná doprava autobusom – prímestská (zabezpečovaná vyššími územnými celkami) – v priemere zvýšenie o 11 – 25 %

       -  diaľková – podľa dopravnej spoločnosti nárast o 10 – 20 %

  Ø  Železničná osobná doprava – o 15 – 20 %, ďalšie výdavky sú spôsobené obmedzením doteraz poskytovaných zľav

  6. Kadernícke služby a služby v zariadeniach osobnej starostlivosti

  Ø  Pánske strihanie vlasov – nárast o 30 – 80 %

  Ø  Trvalá ondulácia(+umýv.)+ondul. hor. vzduchom  – nárast o 30 – 50 %

  Ø  Hĺbkové čistenie pleti + naparenie + maska – nárast o 30 %

  Ø  Vstupné do posilňovní s využitím technického vybavenia – priemerný nárast o 30 %.

   

   

   

  Podrobnejšie výstupy z monitoringu nájdete na www.pravaspotrebitela.sk  a  www.zss.sk .

   

  Správu spracoval: Josef Lounek, I. podpredseda Rady ZSS a koordinátor projektu EURO-prieskum

   

  V Bratislave 15.5.2009

   

  Poznámka: Kompletnú správu spolu s grafmi si môžete stiahnuť v priloženom súbore.  Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou