Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

EURO PRIESKUM - Tlačová správa k 31.07.2009


 • Správa k 31.07.2009 na stiahnutie  [DOC, 0,12 MB]  stiahni
 • Graf cenového rozpätia sledovaných potravín na stiahnutie  [doc, 32 kB]  stiahni
 • Tab. cenového rozpätia sledovaných potravín na stihnutie  [doc, 84 kB]  stiahni


 • EURO – PRIESKUM

  „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri a po prechode na euro“

                     Priebežná správa

        k projektu spotrebiteľského monitoringu cien k 31.7. 2009

   

  V mesiaci júli 2008 zahájilo Združenie slovenských spotrebiteľov v spolupráci so siedmimi občianskymi spotrebiteľskými organizáciami: s Regionálnym združením spotrebiteľov Regionspot N. Zámky,  ZSS-Klubom združenia spotrebiteľov regiónu Zvolen, ZSS-Ochrana spotrebiteľa Oravy,  ZSS-Združením spotrebiteľov Považia a západného Slovenska, ZSS – SOZOS – Košice, Asociáciou spotrebiteľov Slovenska a Slovenským združením ochrany práv pacientov a spotrebiteľov, ďalej so Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri prechode na euro“ - EURO – PRIESKUM. Na základe obhájenia projektu pokračuje ZSS v tomto prieskume v redukovanej podobe  aj v roku 2009.

   

  V júli 2009 sa realizoval 1 plánovaný monitoring. V poradí 12. monitoring sa uskutočnil 15. – 17.7. 2009 v 31 okresoch a 50 monitorovacích miestach, pričom bol uskutočnený záznam cien v 260 predajniach potravinárskeho tovaru, v 69 predajniach spotrebného tovaru a 103 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb – spolu v 432 obchodných zariadeniach.

  Prehľad monitorovaných predajní a prevádzok

   

         Tovarové skupiny, služby

   

  Monitoring

  Potraviny

  obuv/textil

  ubyt/strav

  SPOLU

  200907/1

  260

  69

  103

  432

   

  Podiel predajní potravín na celkovom počte monitorovaných prevádzok tvorí vyše 60 % skúmaného súboru. Pri zázname cien v priebehu júlového monitoringu zistili anketári celkom 349 nedostatkov predovšetkým v nedostatočne označovanom tovare (205) , absencii jednotkových cien (49), chýbajúce duálne označovanie (60) a zníženej čitateľnosti dopisovaných EURO a Sk cien (35).

  K doteraz získaným údajom môžeme uviesť tieto zachytené tendencie (s vedomím skutočnosti, že vyhodnocovaním tendencií sú poverené iné organizácie):

   

  Ø  Vývoj sledovaných položiek potravinárskeho tovaru, u ktorých sme zaznamenali nárast cien v prvých štyroch mesiacoch roku 2009: chlieb, syry, jedlý olej, ap. – majú  od mája konštantnú cenu. Prechodné znižovanie sa v júli už neprejavovalo – tento poznatok sme zaznamenali vo všetkých slovenských regiónoch!! Impulz obchodných reťazcov prostredníctvom akciových zľav sa už v časových radoch výrazne neprejavuje.

   

  Ø  Ceny spotrebného tovaru – vo všetkých sledovaných položkách sú dlhodobo stabilizované a takmer konštantné, nevýhodou je ich veľké cenové rozpätie.

   

  Ø  Duálne zobrazovanie, ktoré sme pri monitoringu zaznamenávali a bolo na prelome roka takmer 100 %, v súčasnosti zaznamenávame zvyšujúcu sa absenciu – chýba kontrolná cena v Sk (predovšetkým v niektorých menších mestách a obciach okresov stredného a východného Slovenska). Anketári sa stretávajú s dotazmi od personálu predajní a prevádzok, prečo hľadajú ešte duálne zobrazovanie – ktoré predajcovia považujú za zbytočné (podivujú sa, že je povinné do 31.12.2009).

   

  Ø  V reštauračných službách zaznamenávajú anketári naďalej rast cien, ktoré ale vo všeobecnosti nedosahujú výraznejšie odchýlky od štatistík dekádneho zisťovania ŠÚ SR. Veľký rozptyl medzi minimálnymi a maximálnymi cenami je čiastočne ovplyvnený podnikateľským zámerom – kedy porcia je uvádzaná bez príloh, alebo naopak s doplňujúcimi ingredienciami alebo druhom mäsa sa cena často až neúmerne zvyšuje. Pri našich monitoringoch považujeme už dvojnásobné navýšenie ceny od priemeru za avizujúce pre spotrebiteľov!! Poznamenávame, že vo výbere stravovacích prevádzok nemáme žiadnu nadštandardnú prevádzku!

   

  Ø  Preto okrem priameho oslovovania nekorektných podnikateľov  - pracovníci našich regionálnych centier informujú o cenovom vývoji a upozorňujú spotrebiteľov na prevádzky a druhy služieb, ktoré sú cenove nadpriemerne nákladne - v miestnych prostriedkoch masovej komunikácie (rozhlasových a televíznych reláciách, miestnej tlači ap.).

   

  Na základe doteraz zistených údajov o cenách a ich vývoji a porovnaním s kritériami na zaradenie kandidátov na spotrebiteľský pranier - tzv. čiernu listinu – nedošlo v priebehu júla k zaradeniu ďalších podnikateľských subjektov. Počet podnetov spotrebiteľov na preverenie vývoja cien u rozsiahleho vejára služieb je ale stále pomerne vysoký.

   

  Za osobitnú pozornosť stojí skutočnosť, že za celé obdobie monitorovania cien a ich vyhodnocovania a medializácie nedošlo ani k jednej žalobe od podnikateľského subjektu!!

   

  Pre ďalšie obdobie opakovane rozhodla Rada ZSS na základe návrhu Koordinačnej pracovnej skupiny projektu o odčlenení Spotrebiteľského praniera, ktorý bude naďalej prezentovať zistené a vyhodnotené kritické informácie iba na webovej stránke ZSS. Čierna listina podnikateľských subjektov, u ktorých bude dostatočne presvedčivo zistené neodôvodnené zvyšovanie,  súvisiace s prechodom na EURO bude uvádzaná iba na www.pravaspotrebitela.sk.

   

  Ďalšie prípady neodôvodnene zvýšených cien sa prešetrujú, komunikuje sa s jednotlivými podnikateľmi, aby ich prípadné zaradenie na tzv. čiernu listinu bolo korektné a odôvodnené. Súbežne poskytujeme tieto informácie Zväzu obchodu a CR, Republikovej únii zamestnávateľov, Potravinárskej komore Slovenska a Jednote COOP, aby sme predišli ďalším rozporným hodnoteniam ich členov.

   

  Kvalitatívne sondy

   

                  Od septembra 2008 je v rámci projektu EURO-prieskum uskutočňovaná v mesačných intervaloch kvalitatívna sonda k cenám vybraných mliečnych a mäsových výrobkov, dostupných v maloobchodnej sieti. Tieto výrobky (spolu 32 položiek, od januára 2009 – 27 položiek) nie sú zahrnuté v pravidelnom monitoringu cien a ani skúmaná sieť maloobchodných potravinových predajní nie je totožná s monitorovanou sieťou. Anketári v 54 - 60 sondovaných lokalitách vo všetkých krajoch SR zaznamenávajú ceny – vo viacej ako 250 predajných jednotkách. Pretože sondy sa uskutočňujú vždy v prvej dekáde mesiaca, došlo pre nevyjasnenosť rozsahu dotácie z prostriedkov MH SR k výpadku marcovej sondy. Pri kvalitatívnych sondách sa uplatňujú aj tzv. lietajúci anketári, ktorí robia záznamy v satelitných obciach v zázemí väčších miest.

   

  V mesiaci júl 2009 došlo v poradí k 6. zisťovaniu  vybraných mliečnych a mäsových výrobkov v 273 predajniach. Oprávnenosť uskutočňovania týchto sond dokazujú ich získané výsledky – u sledovaných položiek aj keď dochádza k  pohybu cien, ktorý je vyšší ako u položiek základného monitoringu – tento sa udržuje na prijateľnej 5 % hladine.

   

  Podrobnejšie výstupy z monitoringu nájdete na www.pravaspotrebitela.sk  a  www.zss.sk .

   

  Správu spracoval: Josef Lounek, I. podpredseda Rady ZSS a koordinátor projektu EURO-prieskum

   

  V Bratislave 14.8.2009

     Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou