Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

EURO PRIESKUM - Tlačová správa k 31.08.2009


 • Tlačová správa k 31.08.2009 na stiahnutie  [DOC, 0,14 MB]  stiahni


 • EURO – PRIESKUM

  „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri a po prechode na euro“

                     Priebežná správa

        k projektu spotrebiteľského monitoringu cien k 31.8. 2009

   

  V mesiaci júli 2008 zahájilo Združenie slovenských spotrebiteľov v spolupráci so siedmimi občianskymi spotrebiteľskými organizáciami: s Regionálnym združením spotrebiteľov Regionspot N. Zámky,  ZSS-Klubom združenia spotrebiteľov regiónu Zvolen, ZSS-Ochrana spotrebiteľa Oravy,  ZSS-Združením spotrebiteľov Považia a západného Slovenska, ZSS – SOZOS – Košice, Asociáciou spotrebiteľov Slovenska a Slovenským združením ochrany práv pacientov a spotrebiteľov, ďalej so Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri prechode na euro“ - EURO – PRIESKUM. Na základe obhájenia projektu pokračuje ZSS v tomto prieskume v redukovanej podobe  aj v roku 2009.

   

  Od januára do konca augusta 2009 sa spolu realizovalo 13 plánovaných monitoringov. Každý z monitoringov sa uskutočnil v 30 až 36 okresoch a na 49 až  68 monitorovacích miestach, pričom bol záznam cien uskutočnený v  predajniach potravinárskeho tovaru, v  predajniach spotrebného tovaru a v prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb. Konkrétne zastúpenie jednotlivých typov zariadení uvádza nasledovná tabuľka:

  V poradí 13. monitoring sa uskutočnil 12. – 14.8. 2009 v 32 okresoch a 48 monitorovacích miestach, pričom bol uskutočnený záznam cien v 257 predajniach potravinárskeho tovaru, v 66 predajniach spotrebného tovaru a 102 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb – spolu v 425 obchodných zariadeniach.

   

     Prehľad monitorovaných predajní a prevádzok

   

         Tovarové skupiny, služby

   

  Monitoring

  Potraviny

  obuv/textil

  ubyt/strav

  SPOLU

  200908/1

  257

  66

  102

  425

   

  Podiel predajní potravín na celkovom počte monitorovaných prevádzok tvorí vyše 60 % skúmaného súboru. Pri zázname cien v priebehu augustového monitoringu zistili anketári celkom 337 nedostatkov predovšetkým v nedostatočne označovanom tovare (197) , absencii jednotkových cien (61), chýbajúce duálne označovanie (54) a zníženej čitateľnosti dopisovaných EURO a Sk cien (25).

  Podľa krajov najčastejšie sa vyskytoval nedostatočne označovaný tovar v Bratislavskom a Nitrianskom kraji,

  chýbajúce uvádzanie jednotkových cien v Nitrianskom a Žilinskom kraji, chýbajúce duálne označovanie v Prešovskom a Košickom kraji a znížená čitateľnosť dopisovaných cien bola takmer rovnomerne rozložená vo všetkých krajoch. Konvergenčné tabuľky sa od mája 2009 vyskytovali vo všetkých preverovaných malých predajniach.

   

  Pri uskutočnených 6329 návštevách maloobchodných predajní a prevádzok služieb od 1.1.2009 sa vyskytlo uvedených 3869 nedostatkov  - tieto boli zaznamenané u 2081 návštev , odstránené pri 1775 nedostatkov a pri 4248 návštevách neboli zistené žiadne nedostatky!

  K doteraz získaným údajom môžeme uviesť tieto zachytené tendencie (s vedomím skutočnosti, že vyhodnocovaním tendencií sú poverené iné organizácie):

   

  Ø  Vývoj sledovaných položiek potravinárskeho tovaru, u ktorých sme zaznamenali nárast cien v prvých štyroch mesiacoch roku 2009: chlieb, syry, jedlý olej, ap. – od mája sa v podstate stabilizoval na dosiahnutej úrovni. Prechodné znižovanie sa v auguste už takmer nevyskytovalo – tento poznatok sme zaznamenali vo všetkých slovenských regiónoch okrem Žilinského a Trenčianskeho kraja!! Impulz obchodných reťazcov prostredníctvom akciových zľav sa už v časových radoch výrazne neprejavuje.

   

  Ø  Ceny spotrebného tovaru – vo všetkých sledovaných položkách sú dlhodobo stabilizované a takmer konštantné, nevýhodou je ich veľké cenové rozpätie.

   

  Ø  Duálne zobrazovanie, ktoré sme pri monitoringu zaznamenávali a bolo na prelome roka takmer 100 %, v súčasnosti stále obmedzene zaznamenávame jeho absenciu – chýba kontrolná cena v Sk (predovšetkým v niektorých menších mestách a obciach okresov stredného a východného Slovenska). Anketári sa opäť stretávajú s dotazmi od personálu predajní a prevádzok, prečo sledujú ešte duálne zobrazovanie – ktoré mnohí predajcovia považujú za zbytočné (podivujú sa, že je povinné do 31.12.2009).

   

  Ø  V reštauračných službách zaznamenávajú anketári naďalej rast cien, ktoré ale vo všeobecnosti nedosahujú výraznejšie odchýlky od štatistík dekádneho zisťovania ŠÚ SR. Veľký rozptyl medzi minimálnymi a maximálnymi cenami je čiastočne ovplyvnený podnikateľským zámerom – kedy porcia je uvádzaná bez príloh, alebo naopak s doplňujúcimi ingredienciami alebo druhom mäsa sa cena často až neúmerne zvyšuje. Pri našich monitoringoch považujeme už dvojnásobné navýšenie ceny od priemeru za avizujúce pre spotrebiteľov!! V tomto konštatovaní zastávame odlišný postoj ako SOI, ktorá takýto nárast akceptuje pre dostatočné konkurenčné prostredie a možnosť spotrebiteľskej voľby. Poznamenávame, že vo výbere stravovacích prevádzok nemáme žiadnu nadštandardnú prevádzku!

   

  Ø  Preto okrem priameho oslovovania nekorektných podnikateľov  - pracovníci našich regionálnych centier informujú o cenovom vývoji a upozorňujú spotrebiteľov na prevádzky a druhy služieb, ktoré sú cenove nadpriemerne nákladne - v miestnych prostriedkoch masovej komunikácie (rozhlasových a televíznych reláciách, miestnej tlači ap.).

   

  Na základe doteraz zistených údajov o cenách a ich vývoji a porovnaním s kritériami na zaradenie kandidátov na spotrebiteľský pranier - tzv. čiernu listinu – nedošlo v priebehu augusta k zaradeniu ďalších podnikateľských subjektov. Počet podnetov spotrebiteľov na preverenie vývoja cien u rozsiahleho vejára služieb je ale stále podľa našej mienky pomerne vysoký – predovšetkým v oblasti dodávok energií do domácností a telekomunikačných služieb a produktov u všetkých operátorov!

   

  Za osobitnú pozornosť stojí skutočnosť, že za celé obdobie monitorovania cien a ich vyhodnocovania a medializácie nedošlo ani k jednej žalobe na ZSS od podnikateľského subjektu!!

   

  Pre ďalšie obdobie Rada ZSS na základe návrhu Koordinačnej pracovnej skupiny projektu súhlasí s odčlenením Spotrebiteľského praniera, ktorý bude naďalej prezentovať zistené a vyhodnotené kritické informácie iba na webovej stránke ZSS. Čierna listina podnikateľských subjektov, u ktorých bude dostatočne presvedčivo zistené neodôvodnené zvyšovanie,  súvisiace s prechodom na EURO bude uvádzaná iba na www.pravaspotrebitela.sk.

   

  Ďalšie prípady neodôvodnene zvýšených cien sa prešetrujú, komunikuje sa s jednotlivými podnikateľmi, aby ich prípadné zaradenie na tzv. čiernu listinu bolo korektné a odôvodnené. Súbežne poskytujeme tieto informácie Zväzu obchodu a CR, Republikovej únii zamestnávateľov, Potravinárskej komore Slovenska a Jednote COOP, aby sme predišli ďalším rozporným hodnoteniam ich členov.

   

  Kvalitatívne sondy

   

                  Od septembra 2008 je v rámci projektu EURO-prieskum uskutočňovaná v mesačných intervaloch kvalitatívna sonda k cenám vybraných mliečnych a mäsových výrobkov, dostupných v maloobchodnej sieti. Tieto výrobky (spolu 32 položiek, od januára 2009 – 27 položiek) nie sú zahrnuté v pravidelnom monitoringu cien a ani skúmaná sieť maloobchodných potravinových predajní nie je totožná s monitorovanou sieťou. Anketári v 54 - 60 sondovaných lokalitách vo všetkých krajoch SR zaznamenávajú ceny – vo viacej ako 250 predajných jednotkách. Pretože sondy sa uskutočňujú vždy v prvej dekáde mesiaca, došlo pre nevyjasnenosť rozsahu dotácie z prostriedkov MH SR k výpadku marcovej sondy. Pri kvalitatívnych sondách sa uplatňujú aj tzv. lietajúci anketári, ktorí robia záznamy v satelitných obciach v zázemí väčších miest.

   

  V mesiaci august 2009 došlo v poradí k 7. zisťovaniu  vybraných mliečnych a mäsových výrobkov v 268 predajniach. Oprávnenosť uskutočňovania týchto sond dokazujú ich získané výsledky – u sledovaných položiek aj keď dochádza k  pohybu cien, ktorý je vyšší ako u položiek základného monitoringu – tento sa udržuje na prijateľnej 5 % hladine.

   

  Chceli by sme ďalej upozorniť niekoľkými závažnejšími údajmi z analýzy časových radov kvalitatívnych sond, ktoré boli realizované opakovane u podstatnej časti poskytovaných služieb obyvateľstvu v období október 2008 až august 2009 – na nadpriemerný nárast cien nižšie uvedených služieb:

   

  1. Údržba, oprava a požičiavanie odevov a obuvi

  Ø  V priemeru sa súhrnne zvýšili ceny v tejto skupine služieb o 25 % (opravy o cca 17 – 30 %, požičovne o 20 – 30 %)

  2. Služby používané pri pravidelnej údržbe a opravách bytov

  Ø  V celej škále sledovaných položiek sa ceny služieb zvýšili minimálne o 20 % a ceny užitých materiálov o 25 – 35 %

  Ø  Odvoz, likvidácia odpadu a sanitárne služby -  ceny vzrástli o 18 %

  3. ELEKTRINA, PLYN A INÉ PALIVÁ

  Ø  Elektrina – podľa spotreby bytovej domácnosti a taríf nárast o 12 – 45 %, výnimočne až o 180 %

  Ø                 -   u osvetlení spoločných priestorov od 30 – 80 %

  Ø  Plyn – nárast v priemeru o 12 – 20 %

  Ø  TÚV – o viac ako 20 %

  Ø  Vodné a stočné – podľa lokality o 15 – 40 %

  4. Údržba a opravy prostriedkov osobnej dopravy

  Ø  Nárast o 25 %

  5. Dopravné služby

  Ø  Mestská hromadná doprava – podľa lokality  o 15 – 40 %, ďalšie výdavky sú spôsobené obmedzením doteraz poskytovaných zľav

  Ø  Osobná doprava autobusom – prímestská (zabezpečovaná vyššími územnými celkami) – v priemere zvýšenie o 11 – 25 %

       -  diaľková – podľa dopravnej spoločnosti nárast o 10 – 20 %

  Ø  Železničná osobná doprava – o 15 – 20 %, ďalšie výdavky sú spôsobené obmedzením doteraz poskytovaných zľav

  6. Kadernícke služby a služby v zariadeniach osobnej starostlivosti

  Ø  Pánske strihanie vlasov – nárast o 30 – 80 %

  Ø  Trvalá ondulácia(+umýv.)+ondul. hor. vzduchom  – nárast o 30 – 50 %

  Ø  Hĺbkové čistenie pleti + naparenie + maska – nárast o 30 %

  Ø  Vstupné do posilňovní s využitím technického vybavenia – priemerný nárast o 30 %.

   

  Podrobnejšie výstupy z monitoringu nájdete na www.pravaspotrebitela.sk  a  www.zss.sk .

   

  Správu spracoval: Josef Lounek, I. podpredseda Rady ZSS a koordinátor projektu EURO-prieskum

   

  V Bratislave 14.9.2009

     Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou