Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

EURO PRIESKUM - Tlačová správa k 30.09.2009


 • Tlačová správa k 30.09.2009 na stiahnutie  [DOC, 0,13 MB]  stiahni


 • EURO – PRIESKUM

  „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri a po prechode na euro“

                     Priebežná správa

        k projektu spotrebiteľského monitoringu cien k 30.9. 2009

   

  V mesiaci júli 2008 zahájilo Združenie slovenských spotrebiteľov v spolupráci so siedmimi občianskymi spotrebiteľskými organizáciami: s Regionálnym združením spotrebiteľov Regionspot N. Zámky,  ZSS-Klubom združenia spotrebiteľov regiónu Zvolen, ZSS-Ochrana spotrebiteľa Oravy,  ZSS-Združením spotrebiteľov Považia a západného Slovenska, ZSS – SOZOS – Košice, Asociáciou spotrebiteľov Slovenska a Slovenským združením ochrany práv pacientov a spotrebiteľov, ďalej so Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri prechode na euro“ - EURO – PRIESKUM. Na základe obhájenia projektu pokračuje ZSS v tomto prieskume v redukovanej podobe  aj v roku 2009.

   

  V septembri 2009 sa realizoval 14. plánovaný monitoring v dňoch 28. - 30. 9. 2009 v 32 okresoch a na 47 monitorovacích miestach, pričom bol záznam cien uskutočnený v 261 predajniach potravinárskeho tovaru, v 59 predajniach spotrebného tovaru a v 98 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb. Konkrétne zastúpenie jednotlivých typov zariadení uvádza nasledovná tabuľka:

   

     Prehľad monitorovaných predajní a prevádzok

   

         Tovarové skupiny, služby

   

  Monitoring

  Potraviny

  obuv/textil

  ubyt/strav

  SPOLU

  200909/1

  261

  59

  98

  418

   

  Podiel predajní potravín na celkovom počte monitorovaných prevádzok tvorí vyše 62 % skúmaného súboru. Pri zázname cien v priebehu septembrového monitoringu zistili anketári celkom 329 nedostatkov predovšetkým v nedostatočne označovanom tovare (193) , absencii jednotkových cien (64), chýbajúce duálne označovanie (51) a zníženej čitateľnosti dopisovaných EURO a Sk cien (21).

  Podľa krajov najčastejšie sa vyskytoval nedostatočne označovaný tovar v Bratislavskom a Trnavskom kraji,

  chýbajúce uvádzanie jednotkových cien v Nitrianskom a Prešovskom kraji, chýbajúce duálne označovanie v Žilinskom a Košickom kraji a znížená čitateľnosť dopisovaných cien bola takmer rovnomerne rozložená vo všetkých krajoch. Konvergenčné tabuľky sa od mája 2009 vyskytujú vo všetkých preverovaných malých predajniach.

   

  Pri uskutočnených 418 návštevách maloobchodných predajní a prevádzok služieb v mesiaci september 2009 sa vyskytlo uvedených 329 nedostatkov  - tieto boli zaznamenané u 281 návštev , a u 137 návštev neboli zistené žiadne nedostatky!

  K doteraz získaným údajom môžeme uviesť tieto zachytené tendencie (s vedomím skutočnosti, že vyhodnocovaním tendencií sú poverené iné organizácie):

   

  Ø  Vývoj sledovaných položiek potravinárskeho tovaru, u ktorých sme zaznamenali nárast cien v prvých štyroch mesiacoch roku 2009: chlieb, syry, jedlý olej, ap. – od mája sa v podstate stabilizoval na dosiahnutej úrovni. Prechodné znižovanie cien sa v septembri vyskytovalo iba zriedka – tento poznatok sme zaznamenali vo všetkých slovenských regiónoch okrem Trenčianskeho kraja!! Impulz obchodných reťazcov prostredníctvom akciových zľav sa už v časových radoch výrazne neprejavuje, ale zaznamenávame u nich agresívnejšie formy v reklamných letákoch a pútačoch v predajniach.

   

  Ø  Ceny spotrebného tovaru – vo všetkých sledovaných položkách sú dlhodobo stabilizované a takmer konštantné, nevýhodou je ich veľké cenové rozpätie.

   

  Ø  U duálneho zobrazovania v súčasnosti obmedzene zaznamenávame jeho absenciu – chýba kontrolná cena v Sk (predovšetkým v niektorých menších mestách a obciach okresov stredného a východného Slovenska). Anketári sa opäť stretávajú s dotazmi od personálu predajní a prevádzok, prečo sledujú ešte duálne zobrazovanie – ktoré mnohí predajcovia považujú za zbytočné (podivujú sa, že je povinné do 31.12.2009).

   

  Ø  V reštauračných službách zaznamenávajú anketári naďalej mierny rast cien, ktoré ale vo všeobecnosti nedosahujú výraznejšie odchýlky od štatistík dekádneho zisťovania ŠÚ SR. Veľký rozptyl medzi minimálnymi a maximálnymi cenami je čiastočne ovplyvnený podnikateľským zámerom – kedy porcia je uvádzaná bez príloh, alebo naopak s doplňujúcimi ingredienciami alebo druhom mäsa sa cena často až neúmerne zvyšuje. Pri našich monitoringoch považujeme už dvojnásobné navýšenie ceny od priemeru za avizujúce pre spotrebiteľov!! V tomto konštatovaní zastávame odlišný postoj ako SOI, ktorá takýto nárast akceptuje pre dostatočné konkurenčné prostredie a možnosť spotrebiteľskej voľby. Poznamenávame, že vo výbere stravovacích prevádzok nemáme žiadnu nadštandardnú prevádzku!

   

  Ø  Preto okrem priameho oslovovania nekorektných podnikateľov  - pracovníci našich regionálnych centier zintenzívnili rozsah informácií o cenovom vývoji a upozorňujú spotrebiteľov na prevádzky a druhy služieb, ktoré sú cenove nadpriemerne nákladne - v miestnych prostriedkoch masovej komunikácie (rozhlasových a televíznych reláciách, miestnej tlači ap.).

   

  Na základe doteraz zistených údajov o cenách a ich vývoji a porovnaním s kritériami na zaradenie kandidátov na spotrebiteľský pranier - tzv. čiernu listinu – nedošlo v priebehu septembra k zaradeniu ďalších podnikateľských subjektov. Počet podnetov spotrebiteľov na preverenie vývoja cien u rozsiahleho vejára služieb je ale stále podľa našej mienky pomerne vysoký – predovšetkým v oblasti dodávok energií do domácností a telekomunikačných služieb a produktov u všetkých operátorov!

   

  Za osobitnú pozornosť stojí skutočnosť, že za celé obdobie monitorovania cien a ich vyhodnocovania a medializácie nedošlo ani k jednej žalobe na ZSS od podnikateľského subjektu!!

   

  Pre ďalšie obdobie Rada ZSS na základe návrhu Koordinačnej pracovnej skupiny projektu súhlasí s odčlenením Spotrebiteľského praniera, ktorý bude naďalej prezentovať zistené a vyhodnotené kritické informácie iba na webovej stránke ZSS. Čierna listina podnikateľských subjektov, u ktorých bude dostatočne presvedčivo zistené neodôvodnené zvyšovanie,  súvisiace s prechodom na EURO bude uvádzaná iba na www.pravaspotrebitela.sk.

   

  Ďalšie prípady neodôvodnene zvýšených cien sa prešetrujú, komunikuje sa s jednotlivými podnikateľmi, aby ich prípadné zaradenie na tzv. čiernu listinu bolo korektné a odôvodnené. Súbežne poskytujeme tieto informácie Zväzu obchodu a CR, Republikovej únii zamestnávateľov, Potravinárskej komore Slovenska a Jednote COOP, aby sme predišli ďalším rozporným hodnoteniam ich členov.

   

  Kvalitatívne sondy

   

                  Od septembra 2008 je v rámci projektu EURO-prieskum uskutočňovaná v mesačných intervaloch kvalitatívna sonda k cenám vybraných mliečnych a mäsových výrobkov, dostupných v maloobchodnej sieti. Tieto výrobky (spolu 32 položiek, od januára 2009 – 27 položiek) nie sú zahrnuté v pravidelnom monitoringu cien a ani skúmaná sieť maloobchodných potravinových predajní nie je totožná s monitorovanou sieťou. Anketári v 54 - 60 sondovaných lokalitách vo všetkých krajoch SR zaznamenávajú ceny – vo viacej ako 250 predajných jednotkách. Pretože sondy sa uskutočňujú vždy v prvej dekáde mesiaca, došlo pre nevyjasnenosť rozsahu dotácie z prostriedkov MH SR k výpadku marcovej sondy. Pri kvalitatívnych sondách sa uplatňujú aj tzv. lietajúci anketári, ktorí robia záznamy v satelitných obciach v zázemí väčších miest.

   

  V mesiaci september 2009 došlo v poradí k 8. zisťovaniu  vybraných mliečnych a mäsových výrobkov v 280 predajniach. Oprávnenosť uskutočňovania týchto sond dokazujú ich získané výsledky – u sledovaných položiek aj keď dochádza k  pohybu cien, ktorý je vyšší ako u položiek základného monitoringu – tento sa udržuje na prijateľnej 5 % hladine.

   

  Chceli by sme ďalej upozorniť niekoľkými závažnejšími údajmi z analýzy časových radov kvalitatívnych sond, ktoré boli realizované opakovane u  časti poskytovaných služieb obyvateľstvu došlo v  septembri 2009 – k nadpriemernému nárastu cien u nižšie uvedených služieb:

   

  1. Údržba, oprava a požičiavanie odevov a obuvi

  Ø  V priemeru sa zvýšili ceny v tejto skupine služieb o ďalších 7 % (opravy o cca 7 – 10 %, požičovne o 6 – 8 %)

  2. Údržba a opravy prostriedkov osobnej dopravy

  Ø  Nárast o 11 %

  3. Kadernícke služby a služby v zariadeniach osobnej starostlivosti

  Ø  Pánske strihanie vlasov – nárast o 9 %

  Ø  Trvalá ondulácia(+umýv.)+ondul. hor. vzduchom  – nárast o 10 %

  Ø  Hĺbkové čistenie pleti + naparenie + maska – nárast o 10 %

  Ø  Vstupné do posilňovní s využitím technického vybavenia – priemerný nárast o 8 %.

   

  Podrobnejšie výstupy z monitoringu nájdete na www.pravaspotrebitela.sk  a  www.zss.sk .

   

  Správu spracoval: Josef Lounek, I. podpredseda Rady ZSS a koordinátor projektu EURO-prieskum

   

  V Bratislave 14.10. 2009

     Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou