Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

EURO PRIESKUM - súhrnná správa za 1-8 2009


 • Súhrnná správa za 1-8 2009 na stiahnutie  [DOC, 0,15 MB]  stiahni


 • Vyhodnotenie projektu a čerpania  finančných prostriedkov

  poskytnutých MH SR

  na 1-8/2009

   

   „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri a po prechode na euro“

  EURO – PRIESKUM 2009

  Mená oprávnených osôb

  (podpisové právo):

   

  Július Koval, Josef Lounek, Miroslav Tulák

                    

  V januári 2009 zahájilo Združenie slovenských spotrebiteľov v spolupráci so siedmimi občianskymi spotrebiteľskými organizáciami: s Regionálnym združením spotrebiteľov Regionspot N. Zámky,  ZSS-Klubom združenia spotrebiteľov regiónu Zvolen, ZSS-Ochrana spotrebiteľa Oravy,  ZSS-Združením spotrebiteľov Považia a západného Slovenska, ZSS – SOZOS – Košice, Asociáciou spotrebiteľov Slovenska a Slovenským združením ochrany práv pacientov a spotrebiteľov, ďalej so Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku druhú časť projektu „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri a po prechode na euro“ - EURO – PRIESKUM, ktorá nadväzovala v redukovanej podobe  na projekt z  roku 2008.

   

  Od januára do konca augusta 2009 sa spolu realizovalo 13 plánovaných monitoringov. Každý z monitoringov sa uskutočnil v 30 až 36 okresoch a 49 až  68 monitorovacích miestach, pričom bol uskutočnený záznam cien v  predajniach potravinárskeho tovaru, v  predajniach spotrebného tovaru a v prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb. Konkrétne zastúpenie jednotlivých typov zariadení uvádza nasledovná tabuľka:

   

     Prehľad monitorovaných predajní a prevádzok

   

         Tovarové skupiny, služby

   

  Monitoring

  Potraviny

  obuv/textil

  ubyt/strav

  SPOLU

  200901/1

  324

  106

  119

  549

  200901/2

  318

  108

  116

  542

  200902/1

  320

  105

  118

  543

  200902/2

  325

  107

  120

  552

  200903/1

  275

  101

  107

  483

  200904/1

  281

  102

  105

  488

  200904/2

  280

  100

  111

  491

  200905/1

  287

  103

  102

  492

  200905/2

  283

  70

  115

  468

  200906/1

  262

  91

  101

  454

  200906/2

  245

  67

  98

  410

  200907/1

  260

  69

  103

  432

  200908/1

  257

  66

  102

  425

   

  Podiel predajní potravín na celkovom počte monitorovaných prevádzok tvoril min. 57 % skúmaného súboru. Od  marca došlo k postupnému znižovaniu počtu monitorovaných obchodov a prevádzkarní služieb, aby boli zachované ciele prieskumu pri redukovaných nákladoch.

  Pri zázname cien v priebehu vyhodnocovaného monitoringu zistili anketári celkom 3869 nedostatkov predovšetkým v nedostatočne označovanom tovare (2019) , absencii jednotkových cien (811), zníženej čitateľnosti dopisovaných EURO a Sk cien (633), chýbajúce duálne označovanie (316) a v niekoľkých malých prevádzkach na vidieku chýbali konvergentné tabuľky cenových hodnôt (90).

  Ceny spotrebného tovaru – vo všetkých sledovaných položkách sú dlhodobo stabilizované a takmer konštantné, nevýhodou je ich veľké cenové rozpätie.

   

  Duálne zobrazovanie, ktoré sme pri monitoringu zaznamenávali, bolo na prelome roka takmer 100 %, v súčasnosti sa jeho absencia zvyšuje – chýba kontrolná cena v Sk (predovšetkým v niektorých menších mestách a obciach okresov stredného a východného Slovenska). Anketári sa bežne stretávajú s dotazmi od personálu predajní a prevádzok, prečo hľadajú ešte duálne zobrazovanie – ktoré považujú za zbytočné (pričom sa podivujú, že je povinné do 31.12.2009).

   

  V reštauračných službách zaznamenávajú anketári naďalej rast cien – predovšetkým u menu, ktoré ale vo všeobecnosti nedosahuje výraznejšie odchýlky od štatistík dekádneho zisťovania ŠÚ SR. Zistené cenové odchýlky od republikového priemeru naznačujú neodôvodnené zvyšovanie, aj keď nie je dostatočne preukázateľné, že súvisí iba s prechodom na EURO. Preto okrem priameho oslovovania nekorektných podnikateľov  - aktivisti našich regionálnych centier informujú o cenovom vývoji a upozorňujú spotrebiteľov na prevádzky a druhy služieb, ktoré sú cenove nadpriemerne nákladne - v miestnych prostriedkoch masovej komunikácie (rozhlasových a televíznych reláciách, miestnej tlači ap.).

   

  Na základe doteraz zistených údajov o cenách a ich vývoji a porovnaním s kritériami na zaradenie kandidátov na spotrebiteľský pranier - tzv. čiernu listinu – nedošlo v priebehu niekoľkých mesiacoch k zaradeniu ďalších podnikateľských subjektov, čo znamená, na verejnom zozname od konca februára 2009 nebol zoznam podnikateľských subjektov rozšírený. Ohlas na spotrebiteľský pranier, mediálne dlho pertraktovaný vyvolával rozdielne stanoviská a prístupy, ale súhrnne bol pozitívne prijímaný a u prevažnej časti občianskej verejnosti oživil presvedčenie, že ochrana spotrebiteľov nie je iba vhodnou politickou témou čo viedlo k tomu, že počet podnetov spotrebiteľov na preverenie vývoja cien u rozsiahleho vejára služieb je  stále pomerne vysoký. Toto zistenie musíme bezo zmeny konštatovať aj keď dve málopočetné spotrebiteľské organizácie, ktoré neparticipujú na EURO-prieskume sa verejne dištancovali od nami používanej kritickej informačnej formy pre spotrebiteľskú verejnosť. Za osobitnú pozornosť stojí skutočnosť, že za celé obdobie monitorovania cien a ich vyhodnocovania a medializácie nedošlo doteraz ani k jednej žalobe od podnikateľského subjektu!!

   

  Pre ďalšie obdobie opakovane rozhodla Rada ZSS na základe návrhu Koordinačnej pracovnej skupiny projektu o odčlenení Spotrebiteľského praniera, ktorý bude naďalej prezentovať zistené a vyhodnotené kritické informácie iba na webovej stránke ZSS. Čierna listina podnikateľských subjektov, u ktorých bude dostatočne presvedčivo zistené neodôvodnené zvyšovanie,  súvisiace s prechodom na EURO bude uvádzaná iba na www.pravaspotrebitela.sk.

   

  Ďalšie prípady neodôvodnene zvýšených cien sa prešetrujú, komunikuje sa s jednotlivými podnikateľmi, aby ich prípadné zaradenie na tzv. čiernu listinu bolo korektné a odôvodnené. Súbežne poskytujeme tieto informácie Zväzu obchodu a CR, Republikovej únii zamestnávateľov, Potravinárskej komore Slovenska a Jednote COOP, aby sme predišli ďalším rozporným hodnoteniam ich členov.

   

  Dovoľujeme si poukázať na obdŕžané písomné ocenenie predstaviteľov EK v ktorom vyzdvihujú náš výskumný projekt, spôsob prenosu spotrebiteľských informácií v súvislosti s prechodom na Euro a použitú metodiku monitoringu vrátane moderného spôsobu spracovanie a vyhodnocovania, na ktoré nadviazali ďalšie kontakty vrátane predstaviteľov EUROSTATU, ktorí si vyžiadali súhlas na využitie niektorých nami overených postupov a ich zaradenie do nimi používaných štatistických metód.

   

   

  Kvalitatívne sondy

   

  Od septembra 2008 je v rámci projektu EURO-prieskum uskutočňovaná v mesačných intervaloch kvalitatívna sonda k cenám vybraných mliečnych a mäsových výrobkov, dostupných v maloobchodnej sieti. Tieto výrobky (spolu 32 položiek, od januára 2009 – 27 položiek) nie sú zahrnuté v pravidelnom monitoringu cien a ani skúmaná sieť maloobchodných potravinových predajní nie je totožná s monitorovanou sieťou. Anketári v 54 - 60 sondovaných lokalitách vo všetkých krajoch SR zaznamenávajú ceny – vo viacej ako 250 predajných jednotkách. Pretože sondy sa uskutočňujú vždy v prvej dekáde mesiaca, došlo pre nevyjasnenosť rozsahu dotácie z prostriedkov MH SR k výpadku marcovej sondy. Pri kvalitatívnych sondách sa uplatňujú aj tzv. lietajúci anketári, ktorí robia záznamy v satelitných obciach v zázemí väčších miest.

   

  Doteraz sa v roku 2009 uskutočnilo 7 sond k cenám vybraných mliečnych a mäsových výrobkov, dostupných v maloobchodnej sieti a k dvom združeným sondám cien ďalších služieb obyvateľstvu. Výstupy z týchto sond boli prezentované priebežne v mesačných správach.

   

  Chceli by sme ale uviesť niekoľko závažnejších poznámok z analýzy časových radov kvalitatívnych sond, ktoré boli realizované opakovane u podstatnej časti poskytovaných služieb obyvateľstvu v období október 2008 až august 2009:

   

  1. Údržba, oprava a požičiavanie odevov a obuvi

  Ø  V priemeru sa súhrnne zvýšili ceny v tejto skupine služieb o 25 % (opravy o cca 17 – 30 %, požičovne o 20 – 30 %)

  2. Služby používané pri pravidelnej údržbe a opravách bytov

  Ø  V celej škále sledovaných položiek sa ceny služieb zvýšili minimálne o 20 % a ceny užitých materiálov o 25 – 35 %

  Ø  Odvoz, likvidácia odpadu a sanitárne služby -  ceny vzrástli o 18 %

  3. ELEKTRINA, PLYN A INÉ PALIVÁ

  Ø  Elektrina – podľa spotreby bytovej domácnosti a tarifov nárast o 12 – 45 %, výnimočne až o 180 %

  Ø                 -   u osvetlení spoločných priestorov od 30 – 80 %

  Ø  Plyn – nárast v priemeru o 12 – 20 %

  Ø  TÚV – o viac ako 20 %

  Ø  Vodné a stočné – podľa lokality o 15 – 40 %

  4. Údržba a opravy prostriedkov osobnej dopravy

  Ø  Nárast o 25 %

  5. Dopravné služby

  Ø  Mestská hromadná doprava – podľa lokality  o 15 – 40 %, ďalšie výdavky sú spôsobené obmedzením doteraz poskytovaných zľav

  Ø  Osobná doprava autobusom – prímestská (zabezpečovaná vyššími územnými celkami) – v priemere zvýšenie o 11 – 25 %

       -  diaľková – podľa dopravnej spoločnosti nárast o 10 – 20 %

  Ø  Železničná osobná doprava – o 15 – 20 %, ďalšie výdavky sú spôsobené obmedzením doteraz poskytovaných zľav

  6. Kadernícke služby a služby v zariadeniach osobnej starostlivosti

  Ø  Pánske strihanie vlasov – nárast o 30 – 80 %

  Ø  Trvalá ondulácia(+umýv.)+ondul. hor. vzduchom  – nárast o 30 – 50 %

  Ø  Hĺbkové čistenie pleti + naparenie + maska – nárast o 30 %

  Ø  Vstupné do posilňovní s využitím technického vybavenia – priemerný nárast o 30 %.

   

   

   

  Podrobnejšie výstupy z monitoringov nájdete na www.pravaspotrebitela.sk  a  www.zss.sk .

   

  Správu spracoval: Josef Lounek, I. podpredseda Rady ZSS a koordinátor projektu EURO-prieskum

   

  V Bratislave 3.9.2009

     Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou