Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

EURO PRIESKUM Tlačová správa k 31.10.2009


 • Tlačová správa k 31.10.2009 na stiahnutie  [DOC, 0,28 MB]  stiahni


 • Priebežná správa

        k projektu spotrebiteľského monitoringu cien k 31.10. 2009

   

  V mesiaci júli 2008 zahájilo Združenie slovenských spotrebiteľov v spolupráci so siedmimi občianskymi spotrebiteľskými organizáciami: s Regionálnym združením spotrebiteľov Regionspot N. Zámky,  ZSS-Klubom združenia spotrebiteľov regiónu Zvolen, ZSS-Ochrana spotrebiteľa Oravy,  ZSS-Združením spotrebiteľov Považia a západného Slovenska, ZSS – SOZOS – Košice, Asociáciou spotrebiteľov Slovenska a Slovenským združením ochrany práv pacientov a spotrebiteľov, ďalej so Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri prechode na euro“ - EURO – PRIESKUM.

   

  Koordinačná pracovná skupina projektu po schválení vedením ZSS, uskutočnila plynulú obmenu ďalších 6 % monitorovaných obchodov a prevádzkarní služieb. Oproti východiskovej základnej vzorke došlo už spolu k obmene 51 % predajní a prevádzok. Celkove bolo k 31.10.2009 monitorovaných 774 maloobchodných predajní a prevádzok služieb a v kvalitatívnych sondách 369 predajní potravinárskeho tovaru a 305 spotrebiteľských domácností k rodinným výdavkom za vybrané služby.

   

  V októbri 2009 sa realizoval ďalší plánovaný v poradí 15. monitoring, ktorý sa uskutočnil 14. – 16.10.2009 v 30 okresoch a 49 monitorovacích miestach, pričom bol uskutočnený záznam cien v 210 predajniach potravinárskeho tovaru, v 54 predajniach spotrebného tovaru a 101 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb – spolu v 365 obchodných zariadeniach. V 3 obchodných zariadeniach (0,82 % sledovaných zariadení) odmietli poverení pracovníci spolu 3 anketárom overiť záznam cien.

   

     Prehľad monitorovaných predajní a prevádzok

   

         Tovarové skupiny, služby

   

  Monitoring

  Potraviny

  obuv/textil

  ubyt/strav

  SPOLU

  200910/1

  210

  54

  101

  365

   

  Podiel predajní potravín na celkovom počte monitorovaných prevádzok presiahol 57,5 % skúmaného súboru.

  Pri zázname cien v priebehu októbrového monitoringu zistili anketári celkom 216 nedostatkov predovšetkým v nedostatočne označovanom tovare (110) , absencii jednotkových cien (46), chýbajúce duálne označovanie (43) a zníženej čitateľnosti dopisovaných EURO a Sk cien (17).

  K doteraz získaným údajom môžeme uviesť tieto zachytené tendencie (s vedomím skutočnosti, že vyhodnocovaním tendencií sú poverené iné organizácie):

   

  Ø  Na rozdiel od konštatovania v predchádzajúcich správach, cenový rast u niektorých sledovaných položiek potravinárskeho tovaru sa zastavil (vzhľadom k vývoju v 1. polroku 2009): múka, chlieb, pekárenské výrobky ap. – ale v októbri došlo k pohybu niektorých cien z ďalších sledovaných produktov ako sú mlieko, maslo, syry a mäso, ktoré sa vrátili na úroveň 1. štvrťroku.

   

  Tab. č. 1 Cenový vývoj niektorých položiek podľa krajov:                

   

   

   Pšeničná múka

   polohrubá výber 1 kg

   

  Kraj

  Január

  200901/1

   

  Október

  200910/1

   

     SR - spolu

   

   

  Min _eur

  Max_eur

  Min  eur

  Max  eur

   Min  eur

   Max eur

  BA

  0,39

  0,63

  0,29

  0,59

  0,29

  0,63

  BB

  0,39

  0,63

  0,33

  0,63

  0,33

  0,63

  KE

  0,3

  0,63

  0,3

  0,9

  0,3

  0,9

  NR

  0,36

  0,63

  0,35

  0,63

  0,35

  0,63

  TN

  0,39

  0,63

  0,39

  0,63

  0,39

  0,63

  TT

  0,39

  0,61

  0,33

  0,53

  0,33

  0,61

  ZA

  0,39

  0,63

  0,39

  0,63

  0,39

  0,63

  PO

  0,4

  0,8

  0,34

  0,8

  0,34

  0,8

   

  Po sledované obdobie sa ceny múky pohybujú medzi 0,29 – 0,90 € (8,74 – 27,10 SKK) na celom území Slovenska v takmer tom istom rozpätí, pričom prechodný pokles spôsobujú akciové ceny.

  V reštauračných službách zaznamenávajú anketári naďalej rast cien, aj keď jeho tempo už asi kulminovalo. Veľké cenové odchýlky od republikového priemeru nedostatočne presvedčivo naznačujú neodôvodnené zvyšovanie, aj keď nie je preukázateľné, že súvisí s prechodom na EURO. Preto okrem priameho oslovovania nekorektných podnikateľov  - aktivisti našich regionálnych centier upozorňujú spotrebiteľov v miestnych prostriedkoch masovej komunikácie (rozhlasových a televíznych reláciách, miestnej tlači ap.) na prevádzky a druhy služieb, ktoré sú cenove nadpriemerne nákladne.

   

  Na základe doteraz zistených údajov o cenách a ich vývoji a porovnaním s kritériami na zaradenie kandidátov na spotrebiteľský pranier - tzv. čiernu listinu – nedošlo v priebehu októbra k zaradeniu ďalších podnikateľských subjektov. Počet podnetov spotrebiteľov na preverenie vývoja cien u rozsiahleho vejára služieb je ale stále pomerne vysoký – predovšetkým v oblasti dodávok energií do domácností a telekomunikačných služieb a produktov u všetkých operátorov! Prípady neodôvodnene zvýšených cien sa prešetrujú, komunikuje sa s jednotlivými podnikateľmi, aby ich prípadné zaradenie na tzv. čiernu listinu bolo korektné a odôvodnené.

   

  V týždni od 12.10. do 17.10.2009 bola vykonaná ďalšia kvalitatívna sonda:

  –      potraviny (mliečne a mäsové výrobky) – 32 položiek v 253 predajniach, ktoré z časti nie sú totožné s monitorovanými.

   

  Získané výstupy budú osobitne vyhodnotené v budúcej priebežnej správe.

   

  Podrobnejšie výstupy z monitoringu nájdete na www.pravaspotrebitela.sk  a  www.zss.sk .

   

  Správu spracoval: Josef Lounek, I. podpredseda Rady ZSS a koordinátor projektu EURO-prieskum

   

  V Bratislave 11.11.2009

     Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou