Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

EURO – PRIESKUM Tlačová správa projektu spotrebiteľského monitoringu cien k 31. 8. 2008


 • Spracované dáta za august 2008 na stiahnutie v Exceli  [xls, 2,96 MB]  stiahni
 • Rozpätie cien sledovaných položiek v auguste 2008  [doc, 91 kB]  stiahni


 • EURO – PRIESKUM

   

                     Tlačová správa

        k projektu spotrebiteľského monitoringu cien k 31. 8. 2008

  Úvodné info:

   

  V mesiaci júli 2008 začalo Združenie slovenských spotrebiteľov v spolupráci so siedmimi občianskymi spotrebiteľskými organizáciami, so Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri prechode na euro“ - EURO – PRIESKUM.

  Sledovanie vývoja cien od júla 2008 do júla 2009 v 14-dňových  intervaloch a od augusta 2009 do decembra 2009  v mesačných intervaloch – zabezpečuje a kontinuálne bude zabezpečovať min. 95 vyškolených anketárov minimálne v 30 okresoch a minimálne na 60-tich monitorovacích miestach. Takmer každý anketár má v anketárskej úlohe stanovené monitorovať cenový vývoj v 5-tich potravinárskych predajniach, v 2 predajniach spotrebného tovaru a v 2 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb. Spolu to predstavuje k dňu vyhodnotenia 589 monitorovaných obchodných zariadení.

  Rozsah vzorky sledovaných položiek podľa štruktúry:

  V súčasnosti bolo sledovaných 60 vybratých položiek (s predpokladanou možnosťou rozšírenia o 10 položiek potravinárskeho tovaru a 10 položiek z oblasti služieb) v tomto zložení:

  Potraviny a nápoje (chlieb a pekárenské výrobky, ryža, múka, mäso a mäsové výrobky, zelenina atď.) - 30 položiek

  Oblečenie a obuv (doplnky oblečenia, obuv atď.) – 10 položiek

  Stravovacie a ubytovacie služby (návštevy reštaurácie, verejné formy stravovania, ubytovanie atď.) – 20 položiek.

   

  Krátka správa:

  Sledovanie vývoja cien pokračovalo v dňoch 25. a 26.8. 2008 v poradí štvrtým monitoringom, ktorý sa uskutočnil v 34 okresoch a 67 monitorovacích miestach všetkých vyšších územných celkov. Konkrétne bol uskutočnený záznam cien v 296 predajniach potravinárskeho tovaru, v 103 predajniach spotrebného tovaru a 104 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb – spolu v 503 obchodných zariadeniach. Znížený počet monitorovaných predajní a obchodných prevádzok v druhej polovici júla a v 1. polovici augusta bol spôsobený prechodným uzatvorením zariadení z dôvodu čerpania dovolenky alebo rekonštrukčných a sanitárnych prác.

   

  Pri 4. monitoringu sa stretlo 17 anketárov s neochotou v 21 obchodných zariadeniach (4,2 % sledovaných zariadení) overiť záznam cien povereným pracovníkom, ktorý bol opakovane odôvodňovaný príkazom zástupcu ústredia obchodnej spoločnosti alebo majiteľa zariadenia, aby neoverovali tento záznam. V porovnaní s 2. a 3. monitoringom sa znížil počet zariadení spoločnosti CBA, Bata a ZDROJ, ktoré odmietli overiť záznam cien. Takáto situácia ale stále pretrváva vo viacerých okresoch na Slovensku – napr. v Košickom, Michalovskom, Ružomberskom, Breznianskom, Galantskom – a k tým pribudli aj okresy Trnava a Trenčín. V posledne uvedených došlo k situácii (okres Galanta – pri 3. monitoringu), že po ukončení si vynútili od anketára kópiu záznamu, pre účely nadriadeného, aby bol informovaný o položkách, ktoré boli kontrolované. Overili sme si, že takýto postoj bol vyvolaný „pokynom zhora“.

   

  Musíme konštatovať, že v 349 predajniach a prevádzkach (cca 70 %) sa naši anketári stretli s ústretovosťou obslužného personálu – bez ohľadu na skutočnosť, že i tam sa vyskytujú drobné nedostatky, ktoré komplikujú orientáciu spotrebiteľov pri výbere a voľbe.

   

  K doteraz získaným údajom môžeme uviesť tieto zachytené tendencie:

   

   

  Ø  Trvá tendenčný vývoj v miestach s nižšou kúpnou silou obyvateľstva – v okresoch Košického kraja, Prešovského kraja a čiastočne v južných okresoch Banskobystrického kraja sa častejšie vyskytujú minimálne ceny sledovaných položiek – ale kontrastne k tomu max. ceny sú porovnateľné so slovenským priemerom

   

  Ø  Všeobecne sa ceny spotrebného tovaru, reštauračných a ubytovacích služieb v sledovanom období (od 15.8.2008) nemenili dramaticky a výraznejšie výkyvy u niektorých položiek naďalej spôsobovali predovšetkým ich akciové ceny

   

   

  Ø  Nástupom povinného duálneho zobrazovania sme pri monitoringu zaznamenali, že dochádza iba k postupnému rozširovaniu - podiel takto označeného tovaru predstavuje cca 80 %.  Trvá negatívny poznatok, že predovšetkým v reštauračných službách prepočet na euro nie je dostatočne korektný a neodpovedá zásadám vyhl. MH SR č. 97/2007 (napr. zaokrúhľovanie v neprospech spotrebiteľa, uvádzanie na 1 alebo 2 desatinné miesta, cena v € nie je v konverznom kurze)

   

  Ø  Ako sme už uviedli, už pri 2. a 3. monitoringu sa predovšetkým v obchodných reťazcoch vyskytujú ceny v duálnom zobrazení, kedy je na cenovkách na prvom mieste uvádzaná cena v euro a na druhom mieste v Sk, čo u mnohých spotrebiteľov vyvoláva dezinformáciu a u ručne vpisovaných euro cenách až nečitateľnosť

   

  Ø  Anketári sa i naďalej veľmi často stretávajú s „neoznačeným“ tovarom, keď umiestnenie cenoviek neodpovedá umiestneniu tovaru a dokonca vôbec cenovky chýbajú (čo považujeme za neospravedlniteľné) – čo je typické v predajniach obchodných reťazcov, napríklad BILLA (u bohatej sortimentnej ponuky) ale aj  u stredných predajní všetkých obchodných skupín

   

  Ø  Ako sme už spomenuli v predchádzajúcich správach, v zhode so ŠÚ SR - cenový nárast niektorých nami sledovaných položiek potravinárskeho tovaru sa „pribrzdil“ – dokonca aj zastavil alebo znížil (vzhľadom k vývoju v 1. polroku 2008): múka, chlieb, mlieko, syry, jedlý olej, u sezónnej zeleniny a ovocia ap.

   

   

  Podrobnejšie výstupy z monitoringu nájdete na www.zss.skwww.pravaspotrebitela.sk .

   

   

   

  V súčasnej dobe dokončujeme novú webovú stránku, ktorá bude venovaná iba cenovému monitoringu: euro.spotrebitelia.eu .

   

  Správu spracoval: Josef Lounek, I. podpredseda Rady ZSS a koordinátor projektu EURO-prieskum

   

  V Bratislave 1.9.2008  Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou