Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

EURO PRIESKUM Tlačová správa k projektu spotrebiteľského monitoringu cien k 31.10. 2008
ZDRUŽENIE SLOVENSKÝCH SPOTREBITEĽOV ASSOCIATION OF SLOVAK CONSUMERS

Palisády 22, 811 06 Bratislava, (/fax+ odkazovač : 02 / 544 11 148, zss@zss.sk  www.zss.sk

                                                                                                                                                                    

EURO – PRIESKUM

„Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri prechode na euro“

 

                   Tlačová správa

      k projektu spotrebiteľského monitoringu cien k 31.10. 2008

Úvodné info:

 

V mesiaci júli 2008 zahájilo Združenie slovenských spotrebiteľov v spolupráci so siedmimi občianskymi spotrebiteľskými organizáciami: s Regionálnym združením spotrebiteľov Regionspot N. Zámky,  ZSS-Klubom združenia spotrebiteľov regiónu Zvolen, ZSS-Ochrana spotrebiteľa Oravy,  ZSS-Združením spotrebiteľov Považia a západného Slovenska, ZSS – SOZOS – Košice, Asociáciou spotrebiteľov Slovenska a Slovenským združením ochrany práv pacientov a spotrebiteľov, ďalej so Združením Informačných a poradenských centier mladých v SR a Jednotou dôchodcov na Slovensku „Sledovanie kontinuálneho vývoja spotrebiteľských cien na Slovensku pri prechode na euro“ - EURO – PRIESKUM.

Sledovanie vývoja cien od júla 2008 do júla 2009 v 14-dňových  intervaloch a od augusta 2009 do decembra 2009  v mesačných intervaloch – zabezpečuje a kontinuálne bude zabezpečovať min. 95 vyškolených anketárov minimálne v 30 okresoch a minimálne na 60-tich monitorovacích miestach. Takmer každý anketár má v anketárskej úlohe stanovené monitorovať cenový vývoj v 5-tich potravinárskych predajniach, v 2 predajniach spotrebného tovaru a v 2 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb. Spolu to predstavuje k dňu vyhodnotenia 589 monitorovaných obchodných zariadení.

Rozsah vzorky sledovaných položiek podľa štruktúry:

V súčasnosti bolo sledovaných 60 vybratých položiek (s predpokladanou možnosťou rozšírenia o 10 položiek potravinárskeho tovaru a 10 položiek z oblasti služieb) v tomto zložení:

Potraviny a nápoje (chlieb a pekárenské výrobky, obilniny, mäso a mäsové výrobky, zelenina atď.) - 30 položiek – od septembra - 35 položiek

Oblečenie a obuv (doplnky oblečenia, obuv atď.) – 10 položiek

Stravovacie a ubytovacie služby (návštevy reštaurácie, verejné formy stravovania, ubytovanie atď.) – 20 položiek – od septembra - 23 položiek.

Kvalitatívna sonda –  potraviny (mliečne a mäsové výrobky) – 32 položiek, ktorá bude opakovaná mesačne v min. 300 predajniach – ktoré nie sú totožné s monitorovanými

 

 

Krátka realizačná správa:

 

Na základe konzultácií so zástupcami MH SR, NBS a ŠÚ SR, priebežných správ a ďalších poznatkov – vrátane podnetov zo správy EK a MH SR, anketárov a spotrebiteľov z regiónov - koordinačná pracovná skupina projektu po schválení vedením ZSS, rozšírila počet sledovaných položiek o 5 potravinárskych produktov a 3 položky stravovacích a ubytovacích služieb. Taktiež bola uskutočnená obmena 15 % monitorovaných obchodov a prevádzkarní služieb.

 

V týždni od 29.9. do 3.10.2008 boli vykonané 2 kvalitatívne sondy –

1.     potraviny (mliečne a mäsové výrobky) – 32 položiek (v 321 predajniach), ktorá bude opakovaná mesačne v min. 300 predajniach – ktoré nie sú totožné s monitorovanými

2.     spotrebný tovar – 32 položiek -116 predajní

 

V októbri sa realizovali plánované 2 monitoringy. V poradí 7. monitoring sa uskutočnil 9. – 10.10.2008 v 32 okresoch a 64 monitorovacích miestach, pričom bol uskutočnený záznam cien v 302 predajniach potravinárskeho tovaru, v 106 predajniach spotrebného tovaru a 107 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb – spolu v 515 obchodných zariadeniach. V 11 obchodných zariadeniach (2,1 % sledovaných zariadení) odmietli poverení pracovníci spolu 8 anketárom overiť záznam cien. Zníženie tohto počtu bolo dosiahnuté aj obmenou prevádzkových jednotiek.

 

Ďalší 8. monitoring sa uskutočnil 27. - 28.10.2008 v 34 okresoch a 67 monitorovacích miestach, pričom bol uskutočnený záznam cien v 311 predajniach potravinárskeho tovaru, v 107 predajniach spotrebného tovaru a 110 prevádzkach stravovacích a ubytovacích služieb – spolu v 528 obchodných zariadeniach. V 13 obchodných zariadeniach (2,46 % sledovaných zariadení) odmietli poverení pracovníci spolu 10 anketárom overiť záznam cien.

 

V týždni od 27.10. do 31.10.2008 sa uskutočňuje ďalšia v poradí 3. kvalitatívna sonda – služby spojené s bývaním – v cca 100 bytových domácnostiach sú sledované ceny služieb a dodávok tovarov a energií - spolu 30 položiek.

 

K doteraz získaným údajom môžeme uviesť tieto zachytené tendencie (s vedomím skutočnosti, že vyhodnocovaním tendencií sú poverené iné organizácie):

 

Ø  Ako sme už spomenuli v predchádzajúcich správach, cenový nárast niektorých sledovaných položiek potravinárskeho tovaru sa „pribrzdil“ – dokonca aj zastavil alebo znížil (vzhľadom k vývoju v 1. polroku 2008): múka, chlieb, mlieko, syry, jedlý olej, ap.

 

Ø  ceny sezónnej zeleniny a ovocia sa v priebehu mesiaca októbra (po prechodnom období kvantitatívneho prebytku a dostupnosti) začali postupne zvyšovať, ale zatiaľ nedosiahli úroveň predsezónneho obdobia

 

Ø  V priebehu monitorovania sa potvrdila tendencia k zvyšovaniu cien niektorých sledovaných položiek v reštauračných službách (uvádzame niekoľko konkrétnych príkladov):

 

1.monitoring         jedlo       Sk        EURO            kraj, okres

  200810/1 Hovädzí guláš   180,000   5,970 -       TT     GA

33,3 %

  200809/1 Hovädzí guláš   190,000   0,000 -       TT     GA

40,7 %                                                   ↑

  200807/1 Hovädzí guláš   135,000   0,000 -       TT GA

 

  200810/1 Kuracie prsia na prírodno 145,000 4,810 - TT GA

33,0 %

  200809/1 Kuracie prsia na prírodno 150,000 5,000 - TT GA

37,6 %                                                   ↑

  200807/1 Kuracie prsia na prírodno 109,000 0,000 - TT GA

 

  200810/1 Vyprážané kuracie prsia 145,000 4,810 - TT GA

31,8 %

  200809/1 Vyprážané kuracie prsia 150,000 5,000 - TT GA

36,4 %                                                   ↑

  200807/1 Vyprážané kuracie prsia 110,000 0,000 - TT GA

Aj keď po upozornení ceny položiek boli znížené, stále je ich výška nadpriemerne veľmi vysoká. Pri poslednom monitoringu mali v sledovanej prevádzke z prevádzkových dôvodov zatvorené s odôvodnením prechodu na zimnú sezónu.

 

2.

  200810/2 Vyprážané kuracie prsia 169,000 5,610 - BB BB

31 %

  200810/1 Vyprážané kuracie prsia 169,000 5,610 - BB BB

31 %                                                      ↑

  200808/2 Vyprážané kuracie prsia 129,000 0,000 - BB BB

 

  200810/1 Vyprážaný syr (minútka) 0,000  0,000 - BB BB

  200810/1 Vyprážaný syr (minútka) 119,000 3,950 - BB BB

33,7 %                                                   ↑

  200808/2 Vyprážaný syr (minútka) 89,000 0,000 - BB BB

Pri poslednom monitoringu v sledovanej prevádzke položku - vyprážaný syr vyradili z ponuky.

 

3.

  200810/1 Hovädzí guláš 160,000 5,310 - TT GA

14,3 %

  200809/1 Hovädzí guláš 160,000 5,310 - TT GA

14,3 %                                                   ↑

  200807/2 Hovädzí guláš 140,000 0,000 - TT GA

 

  200810/1 Kuracie prsia na prírodno 155,000 5,150 - TT GA

29,2 %

  200809/1 Kuracie prsia na prírodno 155,000 5,150 - TT GA

29,2 %                                                   ↑

  200807/2 Kuracie prsia na prírodno 120,000 0,000 - TT GA

 

  200810/1 Vyprážané kuracie prsia 155,000 5,150 - TT GA

29,2 %

  200809/1 Vyprážané kuracie prsia 155,000 5,150 - TT GA

29,2 %                                                   ↑

  200807/2 Vyprážané kuracie prsia 120,000 0,000 - TT GA

 

4.

  200810/2 Kuracie prsia na prírodno 130,000 4,320 - TN PD

25 %

  200810/1 Kuracie prsia na prírodno 130,000 4,320 - TN PD

25 %                                                      ↑

  200807/1 Kuracie prsia na prírodno 104,000 0,000 TN PD

 

5.

  200810/1 Hovädzí guláš 87,000 2,890 - BB BR

45,0 %

  200809/1 Hovädzí guláš 90,000 2,990 - BB BR

50,0 %                                                   ↑

   200807/1 Hovädzí guláš 60,000 0,000 BB BR

 

Ø  Trvá tendenčný vývoj v miestach s nižšou kúpnou silou obyvateľstva – v okresoch Košického kraja, Prešovského kraja a čiastočne v južných okresoch Banskobystrického kraja sa častejšie vyskytujú minimálne ceny sledovaných položiek – ale kontrastne k tomu max. ceny sú porovnateľné so slovenským priemerom

 

Ø  Všeobecne sa ceny spotrebného tovaru, reštauračných a ubytovacích služieb v sledovanom období nemenili dramaticky a výraznejšie výkyvy u niektorých položiek naďalej spôsobovali predovšetkým ich akčné ceny. Taktiež môžeme konštatovať, že v sledovaných predajniach zaznamenávame „autokontrolu predajcov“ – čo spôsobuje, že u sledovaného sortimentu ceny takmer stagnujú

 

Jeden markantnejší prípad vývoja cien sme zaznamenali u potravín – položka ryža lúpaná:

 

Šokujúce zvýšenie:             monitoring                          Sk         €        kraj  okr.

                                               200809/2 Ryža lúpaná 1 kg  69,900 2,320 -  TN   TN

                                               200808/2 Ryža lúpaná 1 kg  69,900 2,320 -  TN   TN

180,7 % !!!                                                                                          ↑

                                               200807/2 Ryža lúpaná 1 kg  24,900 0,000 -  TN TN

                                               200807/1 Ryža lúpaná 1 kg  24,900 0,000     TN TN

 

 

Nadpriemerné:

                                               200809/2 Ryža lúpaná 1 kg  51,900 1,720 -A BB BB  

15,6 %                                                                                                                                                                                

                                               200806/2 Ryža lúpaná 1 kg   44,900 0,000 BB BB

 

 

                                               200809/2 Ryža lúpaná 1 kg    39,900 1,320 - KE RV

5,28 %                                                                                                                                                

                                               200807/1 Ryža lúpaná 1 kg    37,900 0,000 KE RV

 

 

Priemerný vývoj cien potravín – príklad položka ryža lúpaná – (podobný vývoj je u väčšiny sledovaných položiek) sa pritom pohyboval medzi  2,2 % - 3,0 %.                                                                                                                                                                    

 

 

Ø  Z vyššie uvedených dôvodov rozšírenie sledovaných položiek a pravidelné zaradenie kvalitatívnej sondy potravín (mliečne a mäsové výrobky) – 32 položiek – môže uvedenú tendenciu  „zabrzdenia“ rastu sledovaných cien obmedziť

 

Ø  Osobitný dôraz sme zamerali na sledovanie cien chleba, kde zaznamenávame veľký cenový rozdiel medzi min a max cenami – a súčasne aj veľkým váhovým rozpätím dodávaného položkoveho tovaru (jeden dodávateľ udáva rovnakú cenu pri váhe napr. 850 – 1200 gramov)

 

Ø  S nástupom povinného duálneho zobrazovania sme pri monitoringu zaznamenali, že dochádzalo iba k postupnému rozširovaniu - podiel takto označeného tovaru predstavoval ešte v septembri cca 80 % monitorovaných prevádzok, ale v súčasnosti až na nepatrné výnimky (predovšetkým v okresoch východného Slovenska) je takmer 100 %. 

 

Ø  Trvá negatívny poznatok (aj keď sa znižuje – vďaka mediálnej kampani, upozorneniam anketárov a pracovníkom SOI), že predovšetkým v reštauračných službách prepočet na EURO nie je dostatočne korektný a neodpovedá zásadám vyhl. MH SR č. 97/2007 (napr. zaokrúhľovanie v neprospech spotrebiteľa, uvádzanie na 1 desatinné miesto, cena v € nie je ani v konverznom ani v obchodnom kurze).

 

Ø  Anketári sa i naďalej veľmi často stretávajú s „neoznačeným“ tovarom, keď umiestnenie cenoviek neodpovedá umiestneniu tovaru a dokonca vôbec cenovky chýbajú  – čo je typické napr. v predajniach obchodných reťazcov (u bohatej sortimentnej ponuky) ale aj  u stredných predajní všetkých obchodných skupín

 

Ø  V malých a stredných predajniach – zvlášť na vidieku sú na cenovkách často dopisované ceny v eurách ručne, čo znižuje čitateľnosť.

 

Na základe doteraz zistených údajov o cenách a ich vývoji a porovnaním s kritériami na zaradenie kandidátov na tzv. čiernu listinu – nebol ku dňu 30.10.2008 zaradený na verejný zoznam žiadny podnikateľský subjekt a ani žiadna sledovaná prevádzka.

 

Prípady uvedené v tejto správe sa prešetrujú, komunikuje sa s jednotlivými podnikateľmi, aby ich prípadné zaradenie na tzv. čiernu listinu bolo korektné a odôvodnené.

 

Podrobnejšie výstupy z monitoringu nájdete na www.pravaspotrebitela.sk  a  www.zss.sk .

 

 

 

Správu spracoval: Josef Lounek, I. podpredseda Rady ZSS a koordinátor projektu EURO-prieskum

 

V Bratislave 31.10.2008

 Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou