Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

Trvajte na svojich právach!


Obdobné práva platia v celej Európskej únii.


Zmluva o zájazde


 • Súbor 1  [pdf, 0,20 MB]  stiahni


 • Bezstarostná dovolenka, na ktorú budeme spomínať aj po rokoch, to je sen, za ktorý je potrebné zaplatiť. Poznajme svoje spotrebiteľské práva aj v tejto oblasti, aby sme neplatili viac, ako cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre patrí.

   


  KÝM ZAPLATÍTE PRVÚ KORUNU

   

  Veľmi starostlivo si prečítajte informácie o zájazde, ktorý ste si vybrali.

  Všetky nejasnosti si prekonzultujte so zamestnancami cestovnej kancelárie alebo agentúry.

  Vyžiadajte si návrh zmluvy o zájazde a v pokoji si ju preštudujte.

  Nepodpisujte zmluvu o zájazde, pokiaľ niektorým jej ustanoveniam nerozumiete.  ZMLUVA O ZÁJAZDE JE ZÁKLADOM

  Musí obsahovať základné údaje o našej dovolenke. Mala by odpovedať na základné otázky:

  Kedy? Kto? Kde? Ako? Za koľko?


  Zmluva o obstaraní zájazdu musí byť písomná a musia v nej byť označené zmluvné strany.

  Vymedzuje charakteristiku i termín začatia a skončenia zájazdu, musia v nej byť uvedené všetky poskytované služby, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu a tiež miesto a čas ich trvania. Takéto vymedzenie zájazdu môže byť nahradené odkazom na číslo zájazdu alebo iné označenie v katalógu len vtedy, ak katalóg obsahuje všetky tieto informácie a bol odovzdaný objednávateľovi.

  Ďalšie povinné náležitosti zmluvy o zájazde, týkajúce sa cien, lehôt na uplatňovanie si svojich nárokov, výšky zmluvných pokút, ubytovania, dopravy, stravovania a pod. sú uvedené v § 741b Občianskeho zákonníka.

  Spolu so zmluvou o zájazde je cestovná kancelária povinná objednávateľovi odovzdať doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku.

  Nezabudnite na storno poplatky. Prípadné ochorenie pred odchodom na zájazd a následné odstúpenie od zmluvy môže byť drahé. Zákon dáva spotrebiteľovi právo poslať na zájazd namiesto seba niekoho iného, alebo sa pre takéto prípady poistiť.  TIP: Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr aj Občiansky zákonník (§ 741a až § 741k) chránia zákazníkov. Poznajme svoje spotrebiteľské práva a využívajme ich.  PÝTAJTE SA!


  Ak neviete, či sa za prvý deň dovolenky považuje deň odletu, hoci je odlet plánovaný na 2300 hodinu, spýtajte sa.

  Nechcete bývať na prízemí? Požadujte, aby bolo v zmluve uvedené, že budete bývať minimálne na 1. poschodí.

  Ak neviete, z čoho pozostávajú kontinentálne raňajky, spýtajte sa, aby ste na dovolenke nehladovali.

  Mierite do exotických krajín? Pýtajte sa na zdravotné podmienky, lekársku službu, prípadne na potrebu pripoistenia.  KEDY MÔŽE CESTOVNÁ KANCELÁRIA ZVÝŠIŤ CENU?

   

  V zmluve možno dohodnúť, že cestovná kancelária je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu, ak je súčasne presne určený spôsob výpočtu zvýšenia ceny. Cena zájazdu uvedená v zmluve sa nesmie jednostranne zvýšiť v priebehu 20 dní pred začiatkom zájazdu. Uvedeným spôsobom možno cenu zájazdu zvýšiť len v prípade:

  • ak dôjde k zvýšeniu dopravných nákladov (vrátane ceny pohonných látok);
  • ak dôjde k zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napr. letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu;
  • ak dôjde k zmene kurzu koruny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.


  Nebaľte sa, ak:

  • nesúhlasíte so zmenou zmluvy, ktorú navrhla CK. V takom prípade máte právo od zmluvy odstúpiť bez zaplatenia zmluvných pokút. Odstúpenie musíte CK oznámiť písomne, najlepšie doporučeným listom s návratkou.
  • CK zrušila zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začatia. V takom prípade požadujte od CK primeranú náhradu škody.


  Baľte kufre, ak:

  • máte všetky písomné informácie o zájazde, ktoré vám CK musí poskytnúť najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu. Medzi týmito písomnými informáciami nesmie chýbať: meno, miesto pobytu alebo kontaktná adresa a telefónne číslo zástupcu CK, na ktorého sa budete môcť v ťažkostiach obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý bude oprávnený prijímať a vybavovať vaše reklamácie počas zájazdu.
  • máte k dispozícii všetky doklady, ktoré budete na zájazde potrebovať (napríklad letenku, poukaz pre hotel na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania, doklad pre zástupcu cestovnej kancelárie v mieste pobytu na poskytnutie fakultatívnych výletov). Aj tieto doklady vám CK musí poskytnúť najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu.  REKLAMÁCIA BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU


  • Cestovná kancelária zodpovedá za služby podľa zmluvy o zájazde bez ohľadu na to, či tieto služby poskytuje sama, alebo jej zmluvný partner - teda iný dodávateľ v rámci zájazdu;
  • Ak zistíte, že poskytnuté služby nezodpovedajú zmluve, reklamujte chybne poskytnutú službu bezodkladne na mieste. Urobte v spolupráci so zástupcom CK písomný záznam a ak to nie je možné, zdokumentujte stav inak (napríklad fotograficky);
  • Písomnú reklamáciu je potrebné doručiť CK bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Reklamáciu pošlite doporučene (najlepšie s návratkou) a k reklamácii priložte písomný záznam, prípadne inú dokumentáciu.
  • Ak ste kupovali zájazd v cestovnej agentúre, reklamujte v cestovnej agentúre, ale svoje práva si môžete uplatniť aj voči cestovnej kancelárii.

   

  Kompletné informácie k téme získate na www.spotrebiteliask.sk alebo v regionálnych spotrebiteľských centrách:  www.spotrebiteliask.sk; e-mail: asociaciask@stonline.sk; tel/fax: 052/43 260 47

  www.asu.sk; e-mail: asu@pobox.sk; tel.: 048/413 87 08, 0905 657 277

  www.instbyv.sk; e-mail: jzapletalova@instbyv.sk; tel/fax: 02/5557 5219, 0903 238 090

  www.spotrebitelinfo.sk; e-mail : spotrebitelia@centrum.sk; tel.: 0904 162 123

  www.rzs-p.szm.sk; e-mail: rzs-p@inmail.sk; tel.: 0915 930 245

  e-mail: infospot@orangemail.sk; tel/fax: 02/524 91 911

  e-mail: ssp@iqservis.sk; tel.: 055/633 4930

  Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

   


  Ochraňujeme práva spotrebiteľov tam, kde sily jednotlivca nestačia.


  Využívame na to poradenstvo, spotrebiteľské vzdelávanie, spoluprácu s médiami a ďalšie formy zviditeľňovania aktuálnych spotrebiteľských problémov na slovenskom, ale aj európskom trhu.


  Podávame spotrebiteľom pomocnú ruku vo všetkých spotrebiteľských oblastiach, radíme, na čo si treba dávať pozor pri reklamáciách, upozorňujeme na nové zákony, varujeme pred nekalými praktikami obchodníkov.


  Pomáhame školám pri vzdelávaní mladých spotrebiteľov, organizujeme súťaže mladých spotrebiteľov.


  Sme súčasťou siete európskych spotrebiteľských organizácií, zameraných na informovanie a vzdelávanie spotrebiteľov.

   

   

  www.spotrebiteliask.sk

     VYDANÉ S PODPOROU EÚ  Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska

  ul.17. novembra 14

  06401 Stará Ľubovňa  Volajte poradenské linky:

  052 432 60 47 0903 032 696


   


  Zmluva o zájazde - základ spokojnej dovolenky


   

  1. Ako predchádzať problémom?
  2. Môže cestovať na dovolenku s CK namiesto vás niekto iný?
  3. Ako postupovať pri reklamácii?
  4. Kedy máte nárok na náhradu škody od cestovnej kancelárie?
  Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou