Úvodná stránka
Novinky

12.1.2020
Vecné vyhodnotenie projektu ASSR - porovnávacie spotrebiteľské testy 2019.

1.1.2019
ASSR realizovala v roku 2018 projekt podporený štátnou dotáciou MH SR

17.1.2018
Asociácia spotrebiteľov v SR nakúpila v obchodoch deväť Spišských párkov od rôznych výrobcov a nechala ich otestovať v akreditovaných laboratóriách Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu v Bratislave.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

Trvajte na svojich právach!


Obdobné práva platia v celej Európskej únii.


Neférové zmluvy


 • Súbor 1  [pdf, 0,17 MB]  stiahni


 • Pán Haluška si zakúpil v autobazáre dvojročný automobil. Po niekoľkých dňoch sa mu auto nepodarilo naštartovať. Privolaný opravár našiel problém v štartéri, ktorý bol nepochybne už v dobe predaja vadný. Pretože bazár na túto závadu neupozornil, rozhodol sa pán Haluška auto reklamovať. Bazár reklamáciu odmietol s odvolaním na ustanovenie spotrebiteľskej zmluvy, v ktorom bolo uvedené, že na predané auto sa nevzťahuje zodpovednosť za vady. Nešťastný spotrebiteľ sa obrátil na spotrebiteľskú poradňu ZSS s dotazom, ako sa môže brániť, keď zmluvu s uvedeným ustanovením podpísal.

   

  Občiansky zákonník (§ 53 – 54 a nasledujúce) umožňuje spotrebiteľovi dovolať sa neplatnosti zmluvných ustanovení spotrebiteľských zmlúv, ktoré znamenajú poškodenie spotrebiteľa značnou nerovnováhou v právach a povinnostiach zmluvných strán.

   

  ČO JE SPOTREBITEĽSKÁ ZMLUVA

   

  Spotrebiteľská zmluva je napr. kúpna zmluva alebo zmluva o dielo, pokiaľ zmluvnými stránkami sú na jednej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzavretie zmluvy a na strane druhej dodávateľ. Spotrebiteľom je podľa Občianskeho zákonníka osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Dodávateľ naopak v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti pri uzatváraní plnení spotrebiteľskej zmluvy koná.

  TIP: Jednoduchou pomôckou, ako zistiť, či ste pri uzatváraní zmluvy boli v postavení spotrebiteľa, je otázka, či ste doklady o uzavretí zmluvy zahrnuli do svojho účtovníctva v rámci podnikania.

   

  NEPRÍPUSTNÉ USTANOVENIA SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLÚV

   

  Spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať predovšetkým zmluvné dojednania, ktoré:

  • Vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť dodávateľa za konanie alebo opomenutie, ktorým bola spotrebiteľovi spôsobená smrť alebo ujma na zdraví (napr. pri prevádzke dopravných prostriedkov).
  • Vylučujú alebo obmedzujú práva spotrebiteľa pri uplatnení zodpovednosti za vady alebo zodpovednosti za škodu (napr. skrátená záručná doba, vylúčenie možnosti odstúpenia od zmluvy pri výskyte neodstrániteľnej vady).
  • Oprávňujú dodávateľa odstúpiť od zmluvy bez zmluvného či zákonného dôvodu a spotrebiteľa nie.
  • Oprávňujú dodávateľa, aby bez dôvodov hodných osobitného zreteľa vypovedal zmluvu na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej doby.
  • Zaväzujú spotrebiteľa k plneniu podmienok, s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzatvorením zmluvy.
  • Oprávňujú dodávateľa ku zvýšeniu ceny tovaru či služieb (napr. pri zmluve o dielo) bez toho, aby spotrebiteľ bol oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak je cena dojednaná v čase uzavretia zmluvy pri splnení podstatne prekročená.
  • Dovoľujú dodávateľovi previesť práva a povinnosti zo zmluvy bez súhlasu spotrebiteľa, pokiaľ dôjde prevodom ku zhoršeniu vymožiteľnosti alebo zabezpečenia pohľadávky spotrebiteľa.

   

   

  AKO SPRÁVNE POSTUPOVAŤ

   

  • Pred podpisom zmluvy si starostlivo prečítajte, či niektoré jej ustanovenia neobmedzujú vaše práva, nejasnosti prekonzultujte. Veľkú pozornosť venujte predovšetkým častiam, ktoré sú vytlačené miniatúrnym písmom – tzv. small print, pretože práve tu môžu byť uvedené podstatné podmienky, ktoré sa ľahko prehliadnu.
  • Ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od zákona v neprospech spotrebiteľa alebo obsahujú dojednania, ktoré znamenajú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán, sú tzv. absolútne neplatné. Ide o neprijateľné podmienky upravené v spotrebiteľských zmluvách podľa ustanovenia § 53 Občianskeho zákonníka..
  • Obráťte sa na dodávateľa najlepšie doporučeným listom s doručenkou. V tomto liste výslovne citujte neprípustné ustanovenia a uveďte, že ide o absolútne neplatné ustanovenia podľa § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka.
  • V prípade, že by sa dodávateľ dovolával plnenia neprijateľných podmienok súdnou cestou namietajte ich neplatnosť čo najskôr v priebehu súdneho konania.
  • Pri nákupe použitého výrobku si vždy vopred overte, kto je predávajúcim - či napr. autobazár, ktorý s vami zmluvu podpisuje, nie je iba sprostredkovateľom pre úplne iného predávajúceho
  • Zvlášť pri nákupe použitých motorových vozidiel trvajte na čo najdôkladnejšom popise stavu vozidla pri predaji. Významná je hlavne informácia, či vozidlo nebolo havarované
  • Veľmi dôležité je overiť si legálny pôvod vozidla – či nebolo kradnuté alebo zmontované     z ukradnutých dielcov. Tu je možné využiť databázy špecializovaných firiem alebo polície.
  • Pred zakúpením používaného motorového vozidla požaduje predávajúci často tzv. nevratnú zálohu. Tu je treba vedieť, že spotrebiteľské zmluvy nemôžu obsahovať dojednania, ktoré v rozpore s požiadavkou dobrej viery znamenajú v neprospech spotrebiteľa značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán. Sem patrí aj zmluvné dojednanie, ktoré dovoľuje dodávateľovi, aby spotrebiteľovi nevydal ním poskytnuté plnenie i v prípade, že spotrebiteľ neuzatvorí zmluvu s dodávateľom či od nej odstúpi - čo je prípad uvedenej nevratnej zálohy

   

   

  TIP: Mohli by ste sa stretnúť s tým, že súd na základe žaloby dodávateľa vydá tzv. platobný rozkaz. Čo najskôr a v lehote proti nemu podajte tzv. odpor. V následnom súdnom konaní potom namietajte neplatnosť neprípustných zmluvných ustanovení.

   

  CENA UVEDENÁ V ZMLUVE

   

  Ustanovenia zákona o neprimeraných zmluvných dojednaniach sa nevzťahujú na dojednania, ktoré vymedzujú predmet a cenu plnenia zmluvy. U týchto dojednaní preto neplatnosť z dôvodu neprípustnosti namietať nemôžete.

   

   

  TIP: Cena spotrebného tovaru a služieb je väčšinou zmluvná. Jej výhodnosť preto   starostlivo zvážte PRED uzatvorením zmluvy.

   

   

  ZSS – ZDRUŽENIE   SLOVENSKÝCH   SPOTREBITEĽOV

   

  1. Ochraňujeme práva spotrebiteľov v oblastiach, kde možnosti jednotlivca        nestačia
  2. Využívame na to poradenstvo, spotrebiteľské vzdelávanie, spoluprácu s médiami a ďalšie formy zviditeľňovania aktuálnych spotrebiteľských problémov na slovenskom, ale i európskom trhu
  3. Podávame spotrebiteľom pomocnú ruku vo všetkých spotrebiteľských oblastiach, radíme, na čo si dávať pozor pri reklamáciách, upozorňujeme na nové zákony, varujeme pred nekalými praktikami obchodníkov
  4. Sieť našich regionálnych spotrebiteľských poradenských centier pokrýva všetky hlavné regióny Slovenska
  5. Sprostredkujeme riešenie spotrebiteľských sporov vo vzťahu spotrebiteľ – predajca/poskytovateľ služieb
  6. Aktívne sa zúčastňujeme procesu tvorby spotrebiteľskej legislatívy

   

   

  VYDANÉ ZA PODPORY EU

   

   

  Máte konkrétnu spotrebiteľskú otázku k tejto téme?

   Obráťte sa na naše:

  Spotrebiteľské poradne

   

  Volajte poradenskú linku:

  02 544 111 48

  0905 719 874

   

   

   Neprimerané zmluvné podmienky

   

  1. Domnievate sa, že vami uzatvorená zmluva dáva viac práv dodávateľovi ako vám?
    
  2. Obmedzil v zmluve dodávateľ vaše zákonné práva?
    
  3. Viete, ako sa neprimeraným ustanoveniam v zmluve brániť?

   

   

   

     Za obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
    Stránka je financovaná Európskou komisiou