Úvodná stránka
Novinky

5.11.2008

Klamlivá a zavádzajúca reklama produktu Vanish Inteligence

Asociácia spotrebiteľov Slovenska podala 28.10.2008 Slovenskej obchodnej inšpekcii podnet na zastavenie vysielania zavádzajúcej a klamlivej reklamy výrobku Vanish Inteligence.25.5.2006
Posolstvo komisára EK pre zdravie a ochranu spotrebiteľov k informačnej kampani na Slovensku 

5.5.2006
Dňa 5. mája 2006 bola spustená kampaň pre osvetu spotrebiteľov.Relácia pre spotrebiteľov
Televzna relácia pre spotrebiteľov

Vysielanie STV2 každý utorok o 19:55
 

Spotrebiteľské organizácie na Slovensku


Asociácia spotrebiteľov Slovenska
Asociácia spotrebiteľov Slovenska je neziskové občianske záujmové združenie. Jeho hlavným cieľom je ochrana práv a informovanie spotrebiteľov na Slovensku.
Hlavné činnosti: informovanie o právach spotrebiteľov, spotrebiteľské porovnávacie testy produktov, vyvíjanie tlaku na poctivosť výroby a predaja, vynucovanie opatrení spotrebiteľskej politiky.
Asociácia spotrebiteľov Slovenska informuje spotrebiteľov na Slovensku prostredníctvom výroby televíznej spotrebiteľskej relácie TEST magazín, ktorú vysiela Slovenská televízia.

Predsedom združenia je Mgr. Miloš Lauko.
Www adresa: www.test-magazin.sk
Združenie slovenských spotrebiteľov (Association of slovak consumers)
Palisády 22, 811 06 Bratislava
Fax+ odkazovač : 02 / 544 11 148
Email:zss@zss.sk
Www adresa: www.zss.sk

Združenie slovenských spotrebiteľov - ZSS - je nevládne občianske združenie založené v r. 1990, je členom svetovej organizácie Consumers International a európskych spotrebiteľských organizácií BEUC a ANEC.
Jeho poslaním je ochrana spotrebiteľských práv poskytovaním spotrebiteľských informácií, spotrebiteľským poradenstvom a sprostredkovaním riešenia spotrebiteľských sťažností a sporov, okrem toho spolupôsobením v procese tvorby spotrebiteľskej legislatívy a medzinárodnou spoluprácou v rámci spotrebiteľských projektov.
Celoslovenskú sieť tvorí 9 regionálnych spotrebiteľských poradenských centier.

Na čele združenia sú :
JUDr. Július Koval - predseda Rady ZSS
PhDr. Josef Lounek - 1. podpredseda Rady ZSS
Ing. Miroslav Tulák - výkonný riaditeľ


Slovenské orgány na ochranu spotrebiteľov


MH SR odbor ochrany spotrebiteľov   http://www.economy.gov.sk/index/go.php?id=498
Slovenská obchodná inšpekcia   http://www.soi.sk
Štátna veterinárna a potravinová sppráva SR   http://svssr.sk
Štátny zdravotný ústav   http://www.szusr.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR   http://www.normoff.gov.sk/unms_sr/index.htmlZa obsah stránky zodpovedá Asociácia spotrebiteľov Slovenska  
  Stránka je financovaná Európskou komisiou